Súčasnosť knižnice

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby v územnom obvode sídla ako mestská knižnica. V územnom obvode plní aj regionálne knižničné, informačné, bibliografické, koordinačné a metodické funkcie: vytvára a sprístupňuje fond regionálnych dokumentov, vytvára regionálne bibliografické a faktografické bázy dát, spracúva a vydáva regionálnu bibliografiu, zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov doplňovanie knižničných fondov obecných knižníc, spracúva regionálnu štatistiku verejných knižníc, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby Mestskej knižnici v Hanušovciach a 22 fungujúcim obecným knižniciam a ich zriaďovateľom, ako aj knižniciam iných typov vo svojej územnej pôsobnosti. Knižnica uspokojuje kultúrne a vzdelávacie záujmy verejnosti a tým podporuje celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj. Zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov.
Knižnica sa každoročne aktívne podieľa na podujatiach, s cieľom propagovať činnosť knižnice v regióne všetkým vekovým skupinám. V rámci celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc organizuje zaujímavé a výnimočné stretnutia.
Ročne pripraví knižnica pre deti a mládež, študentov a dospelých cez 300 kultúrno-výchovných podujatí. Patria medzi ne napríklad: stretnutia s tvorcami kníh, rozprávkové súkenká, bibliograficko – informačné prípravy pre deti MŠ, ZŠ a SŠ, stretnutia k mimočítankovej literatúre, tematické prednášky, súťaže a kvízy, výstavy, bibliografie, klubové aktivity, tvorivé dielne, hlasné čítania pre deti, stretnutia s telesne a mentálne postihnutými, ale aj školenia k základom práce s počítačom a internetom pre seniorov a sociálne znevýhodnených občanov, či nezamestnaných, stretnutia kultúrnych pracovníkov na medzinárodnej úrovni.
Medzi najzaujímavejšie podujatia v posledných rokoch patrili stretnutia so spisovateľmi, regionálnymi osobnosťami alebo zaujímavými ľuďmi. Pozoruhodné boli besedy s Gabrielou Futtovou, Romanom Bratom, Alžbetou Verešpejovou, Mariánom Tkáčom, Jozefom Žarnayom, Petrom Karpinským, Jánom Kopinom, Cyrilom Melničákom, Miroslavom Regitkom, Andreou Rimovou, Valentínom Šefčíkom, Drahušou Dragulovou-Faktorovou, Antóniou Mačingovou, Toňou Revajovou, Michalom Horeckým, Dadom Nagyom, Katarínou Mikolášovou, Jánom Pochaničom a ďalšími spisovateľmi.
Medzi najúspešnejšie každoročné detské aktivity či súťaže patrí regionálna literárno-výtvarná súťaž Čítačka s písačkou, detský KRÁĽ ČITATEĽOV- súťaž o najsčítanejšieho detského čitateľa, medzinárodné podujatie Noc s Andersenom, Letné štvrtky, Maratón čítania, Celé Slovensko číta deťom – Poď, budem Ti čítať! s podtitulom Čítajme deťom 20 minút denne každý deň, Deň ľudovej rozprávky, Súťaž čitateľských rodín, kde súťažia čitatelia knižnice o titul „Najlepšia čitateľská rodina”, Týždeň slovenských knižníc, Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povesti pre žiakov vranovského regiónu, Slávnostné zápisy prvákov. Pre deti MŠ je pripravená ponuka stálych podujatí, ktoré sa stále obnovujú, dopĺňajú a prispôsobujú úrovni tejto vekovej kategórie. Je tu možnosť výberu podujatia…

Pravidelne sa opakujúce kurzy Nemeckého jazyka a Základov počítačovej gramotnosti sa stali neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacích podujatí knižnice.

Pri knižnici pracuje 1 klub. KLUB PRIATEĽOV INTERNETU, ktorého cieľom je umožniť deťom, ale aj seniorom (najmä tým, ktoré majú obmedzený prístup k PC a internetu) aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas pri počítači a v príjemnom kolektíve využívať internet ako prostriedok na spoznávanie nových osobností a vyhľadávanie informácií.
Najviac finančných prostriedkov v roku 2015 sa podarilo získať z Grantov MK SR a z Mesta Vranov nad Topľou. Internetizácia knižníc priniesla so sebou možnosť skvalitnenia služieb čitateľom. Prvým systémom, v ktorom pracujeme od roku 2005 je knižnično-informačnom systéme Virtua. Projekt Kis3g – Knižnično – informačný systém 3. generácie umožnil postupné prepojenie knižníc na Slovensku. Systém VIRTUA sme 13. mája 2005 implementovali v knižnici a uviedli do plnej prevádzky. Umožňuje nám nielen spoluprácu s inými knižnicami v rámci medziknižničných služieb a pohodlnejšie vyhľadávanie v knižničných fondoch všetkých zúčastnených knižníc, ale spohodlnil aj prístup čitateľom k informáciám a kontrolu svojho konta v knižnici.