Dotačné programy a projekty

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou okrem svojich výpožičných činností pripravuje rôzne vzdelávacie a kultúrno-výchovné  podujatia. Z projektov, ako aj zo spolupráce s OZ Korálky vyplývajú konferencie a workshopy.

Spomedzi odborných podujatí si získali tradíciu konferencie s medzinárodnou účasťou Pomôžeme…., na ktorých odborníci zo Slovenska i susedných krajín prezentujú svoje poznatky.

Dôvodom na realizáciu projektu Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo bol vysoký záujem o neformálne vzdelávanie ľudí, ktorí majú problémy s pamäťou a ich rodinných príslušníkov. O neformálne vzdelávanie, ktoré sme realizovali, prejavili záujem aj deti a mládež. Z tohto dôvodu sme rozšírili náš projekt a uskutočnili sme aj pilotné neformálne vzdelávania detí a mládeže v oblasti práce s pamäťou. Našim cieľom bolo motivovať, informovať a odovzdávať skúsenosti odborníkov v tejto oblasti.  Zámerom projektu bolo realizovať neformálne vzdelávacie podujatia, zvýšiť informovanosť o živote týchto ľudí s cieľom debarierizácie v dostupnosti kultúry pre ľudí trpiacich poruchami pamäti a ich rodinných príslušníkov. Pamäť sa behom života výrazne mení. V rôznych obdobiach je typická dominancia rôznych jej zložiek. Vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých sme  uskutočnili v troch mestách. Pri neformálnom vzdelávaní a pri trénovaní pamäti u detí a mládeže je potrebné brať do úvahy  detskú pamäť. Preto sme uskutočnili workshopy, ktorých cieľom bolo pomôcť trénerom pamäti získať náhľad na špecifiká detského klienta a fungovanie detskej pamäti. Podstatou vzdelávania ako u dospelých, tak aj u detí, bolo poznanie základných funkcií mozgu a realizácia tréningových programov. Ďalšou skupinou, ktorá prejavila záujem o problematiku a informácie o kognitívnom starnutí, boli rodinní príslušníci ľudí, ktorí potrebovali kognitívny tréning. Pri vzdelávaní detí  sme sa zamerali na vzdelávanie rodičov a pedagógov. Prioritou projektu bolo odstránenie  bariér a vytvorenie príležitostí na zvýšenie kvality života znevýhodnených obyvateľov vranovského regiónu a priľahlých regiónov, ktoré prejavili  záujem o realizáciu tohto neformálneho vzdelávania.

 

ROK 2014

Téma: Verejné knižnice – vzdelávanie – znevýhodnení používatelia – pamäť- kreslenie

Zhoršením pamäti trpí po päťdesiatke takmer polovica ľudí, po sedemdesiatke už tri štvrtiny. Problémy s pamäťou však majú občas aj mladšie osoby, vrátane žiakov a študentov.

Občianske združenie Korálky sa od roku 2010 venuje trénovaniu pamäti. Niekoľko rokov oslovovalo a pozývalo odborníkov v tejto oblasti a v spolupráci  s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou organizovalo tréningy pamäti v knižnici.

Vďaka výbornej spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, vďaka  finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe 6.4 a vďaka Slovenskej asociácii knižníc a Programu  „Partnerstvo“ alebo spojme svoje sily sa podarilo po druhý krát v tomto roku  vo Vranove nad Topľou realizovať projekt  Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo.  

Súčasťou projektu bola konferencia na ktorej sa stretli odborníci,  ktorí pracujú s ľuďmi, ktorých trápia problémy s pamäťou.

Konferencia sa uskutočnila 4. septembra 2014 v Penzióne Kondor v okrese Vranove nad Topľou pod názvom „…aby pamäť nestarla príliš rýchlo“. Účastníkmi konferencie boli odborníci v oblasti trénovania pamäti, zástupcovia OZ Korálky a vďaka programu PARTNERSTVO aj knihovníci, ktorí boli vyškolení ako tréneri pamäti v knižniciach v roku 2013 a 2014  a ktorí pracujú so seniormi.  Konferencii predchádzala dôsledná príprava, zbieranie informácií od znevýhodnených ľudí, ktorí využívajú služby knižnice a zúčastňujú sa tréningov pamäti.  Mali sme zámer, aby za konferenciou, ktorú pripravíme boli odborne zdatní, informovaní kultúrni pracovníci a aby konferencia prispela k odstraňovaniu bariér ľudí,  ktorí potrebujú kognitívny tréning. Ďalším zámerom bolo poskytnúť námety a odovzdať si nové  skúsenosti v tejto oblasti.

Septembrová konferencia nadviazala na prvú konferenciu, ktorá sa uskutočnila vo Vranove vo februári 2014 v konferenčnej sále Hotela Patriot.  Ten kto sa venuje tejto téme veľmi dobre vie, aké nevyhnutné je stretávať sa a odovzdávať si skúsenosti. Práca v knižnici si vyžaduje byť predovšetkým stopercentnými knihovníkmi až v druhom nádychu sa stáváme odborníkmi pre prácu s deťmi, znevýhodnenými, alebo  seniormi ako aj a ďalšími špecifickými skupinami používateľov. Každá špecifikácia  si vyžaduje odborné štúdium, skúsenosti a prijímanie  poznatkov od kolegov. Aj to bolo jedným z cieľov konferencie..

V programe konferencie vystúpila Prof. Beáta Balogová s prezentáciou „Ako s pamäťou – exogénne a endogénne determinanty pamäte, Mgr. Veronika Fitzeková v príspevku Tajomstvá dobrého príhovoru pripomenula, aké dôležité je zaujať svojim prejavom a odhalila v desiatich bodoch to najdôležitejšie, na čo nemáme zabúdať, keď sa prihovárame napríklad aj na podujatiach v knižnici pri aktivitách pre znevýhodnených a pod.. Petra Sehnalová (ČR) pripravila v predpoludňajšom bloku  účastníkom konferencie ochutnávku Kreslenia pravou mozkovou hemisférou. V popoludňajšom bloku vystúpili účastníci konferencie a predstavili svoje obľúbené pamäťové techniky, ktoré pomáhajú ľuďom prekonávať problémy s pamäťou.

Popoludňajší program tvorili workshopy, ktoré hlbšie rozvíjali techniku kreslenia pravou mozkovou hemisférou a trénovanie pamäti v teréne, náučným chodníkom.

Mali by sme si uvedomiť, že precvičovanie mozgu je potrebné robiť v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď začne človek starnúť. Každý deň si  treba nájsť čas na aktivity, ktoré udržiavajú mozog v pohotovosti. Skupinový tréning pamäti môže byť príjemnou zábavou medzi rovesníkmi. Spôsobom, ako si zdvihnúť sebavedomie, užitočnou prevenciou proti  prirodzenému zhoršovaniu pamäti, ktoré prichádza vekom a proti demencii – Alzheimerovej chorobe.

Realizovaním konferencie sme naplnili zámer projektu, podporili neformálne vzdelávacie aktivity v oblasti kultúry zamerané na pomoc ľuďom s poruchami funkcií mozgu a pamäti,  odborne pripravili pracovníkov z oblasti kultúry, ktorí sa venujú ľuďom trpiacim Alzheimerovou chorobou a  ich rodinným príslušníkom. Tieto poznatky využijeme pri realizácii preventívnych vzdelávacích programov a tréningov pamäti aj pre ľudí   s iným zdravotným  postihnutím.

 

ROK 2015

Zámerom projektu bolo realizovať neformálne vzdelávacie podujatia, zvýšiť informovanosť o živote ľudí  s takýmto postihnutím s cieľom debarierizácie v dostupnosti kultúry pre ľudí trpiacich poruchami pamäti a ich rodinných príslušníkov.

Vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých sme uskutočnili v štyroch mestách.- Humenné, Košice, Vranov nad Topľou, Trebišov. Pri neformálnom vzdelávaní a pri trénovaní pamäti u detí a mládeže bolo potrebné brať do úvahy  detskú pamäť. Preto sme uskutočnili workshopy, ktorých cieľom bolo pomôcť trénerom pamäti získať náhľad na špecifiká detského klienta a fungovanie detskej pamäti.. Občianske združenie Korálky, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR pripravili

26.10.2015 medzinárodnú konferenciu  pod názvom „Pomôžeme ľuďom   s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo“. Konferencia sa uskutočnila v konferenčnej miestnosti hotala PATRIOT. Odborným garantom bola Prof. Beáta Balogová, PhD.,  riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce, FFPU v Prešove. Program konferencie bol zameraný na naratívnu terapiu, knihu spomienok a biblioterapiu. Účastní  boli aj sociálni pracovníci a knihovníci. Na konferencii boli prezentované vzdelávacie aktivity odborníkmi najmä z oblasti kultúry, sociálnej práce, vzdelávania, zdravotníctva ako aj z ďalších oblastí.  Účelom bolo motivovanie, informovanie a odovzdávanie skúseností odborníkov ostatným účastníkom konferencie, kde bolo možné získať námety ako pracovať s cieľovými skupinami. Pri týchto aktivitách sa stretli ľudia, ktorí majú problémy s pamäťou a ich rodinní príslušníci. Okrem sprístupnenia odborných informácií bolo cieľom aj hľadanie možností, ako efektívne zapájať zdravotne postihnutých ľudí do neformálneho vzdelávania a do kultúrnych aktivít, v podmienkach verejných knižníc. Medziodborové stretnutie bolo  prínosným pre ďalšie aktivity, prácu s knihou a čítaním pre ľudí so špeciálnymi potrebami., realizovali sme aj  iworkshopy. Pre kultúrnych pracovníkov je dôležité  zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí, ktoré im pomôžu získavať informácie a zručnosti, ako najlepšie zvládať zdravotné problémy.

V knižniciach pokračovali tréningy pamäti, ako ďalšie z  aktivít, ktorú verejné knižnice v súčasnosti realizujú.

 

ROK 2016

Vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých sme uskutočnili v štyroch mestách. Pri neformálnom vzdelávaní a pri trénovaní pamäti u detí a mládeže bolo potrebné brať do úvahy  detskú pamäť. Preto sme uskutočnili workshopy, ktorých cieľom bolo pomôcť trénerom pamäti získať náhľad na špecifiká detského klienta a fungovanie detskej pamäti. Občianske združenie Korálky, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR pripravili 28. 9. 2016 medzinárodnú konferenciu  pod názvom „Aby pamäť nestarla“. Konferencia sa uskutočnila v konferenčnej miestnosti hotela ASTRUM Laus v Leviciach. Odborným garantom bola Prof. Beáta Balogová, PhD.,  riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce, FFPU v Prešove. Program konferencie bol zameraný na biblioterapiu,  edukáciu seniorov, vplyv knihy a čítania na mozog, podmienky vzdelávania trénerov pamäti v knižniciach, výmenu skúseností. Účastníkmi  boli aj sociálni pracovníci a knihovníci, ktorí sa tréningom pamäti plánujú venovať. Na konferencii boli prezentované vzdelávacie aktivity odborníkmi najmä z oblasti kultúry, sociálnej práce, vzdelávania, zdravotníctva ako aj z ďalších oblastí.  Účelom bolo motivovanie, informovanie a odovzdávanie skúseností odborníkov ostatným účastníkom konferencie, kde bolo možné získať námety, ako pracovať s cieľovými skupinami. Pri týchto aktivitách sa stretli ľudia, ktorí majú problémy s pamäťou a ich rodinní príslušníci. Okrem sprístupnenia odborných informácií bolo cieľom aj hľadanie možností, ako efektívne zapájať zdravotne postihnutých ľudí do neformálneho vzdelávania a do kultúrnych aktivít, v podmienkach verejných knižníc. Medziodborové stretnutie bolo  prínosným pre ďalšie aktivity, prácu s knihou a čítaním pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Pre kultúrnych pracovníkov je dôležité  zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí, ktoré im pomôžu získavať informácie a zručnosti, ako najlepšie zvládať zdravotné problémy.

V knižniciach pokračovali tréningy pamäti, ako ďalšie z  aktivít, ktorú verejné knižnice v súčasnosti realizujú.

 

Rok 2017

Cieľom projektu bolo zorganizovať konferenciu, na ktorej sa stretnú členovia OZ Korálky, knihovníci – vyškolení tréneri pamäti, odborníci z oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, vzdelávania a ďalších odborov, ľudia postihnutí Alzheimerovou chorobou a ich rodinní príslušníci. Účelom  stretnutia bolo motivovanie, informovanie a odovzdávanie skúseností odborníkov ostatným účastníkom konferencie a námety, ako pracovať s cieľovou skupinou. Okrem sprístupnenia odborných informácií bolo cieľom aj hľadanie možností, ako efektívne zapájať zdravotne postihnutých ľudí do neformálneho vzdelávania a do kultúrnych aktivít v podmienkach verejných knižníc. Výsledkom projektu boli odborne zdatní, informovaní kultúrni pracovníci, ktorí pracujú s ľuďmi s postihnutím. Vďaka projektu sa v oblasti kultúry vytvoria podmienky pre odstraňovanie bariér a začleňovanie ľudí s postihnutím do spoločnosti. Pozvali sme  odborníkov z Českej republiky, ktorí sa venujú tréningom pamäti a navzájom sme si vymenili odborné skúsenosti v tejto oblasti.

 

ROK 2018

Aj v roku 2018 OZ Korálky  realizovalo projektové aktivity s témou trénovania pamäti. Za tieto roky sa stáli tieto aktivity, konferencie a prednášky veľmi vyhľadávané.

V roku 2018 sa uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou: „Pomôžeme ľuďom  s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo“.

Program začal 2. mája 2018 v Košiciach, kde sa pamäť nielen trénovala, ale sa aj vymieňali praktické skúsenosti trénerov pamäti. Konferenciu po úvodnom slove predsedníčky OZ Korálky Mgr. Emílie Antolíkovej otvárala Mgr. Marcela Güttnerová (Litvinov), ktorá predstavila Dubánkov, ako jednu z foriem trénovania pamäti.

PhDr. Beáta Balogová, PhD., z Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove prezentovala seniorskú rodinu, neformálnu starostlivosť v nej. Akú významnú úlohu plní pri človeku s postihnutím. Témou na ňu nadviazala Jana Šubrová (Brno), ktorá predstavila knihy Iwony Chmielewské a možnosti ich využitia pri tréningoch pamäti.

Trénerky z Nitry, Žiliny a z Banskej Bystrice (Zuzana Slišková, Lada Rybáriková, Zdenka Chalachanová) reprezentovali trénovanie pamäti v knižniciach, predstavili osvedčené postupy a metódy ako trénovať pamäť. Naše poznávacie funkcie (pamäť, myslenie, reč), ktoré sú pri demencii ohrozené, musíme udržiavať neustále aktívne. Môžeme tak urobiť tým, že sa začneme učiť nový cudzí jazyk, naučíme sa lúštiť sudoku alebo novú báseň. Toto všetko sú aktivity, ktoré sú pre nás mentálne stimulujúce. Medzi mentálne stimulujúce aktivity patrí aj kognitívny tréning, ktorý predstavuje spôsob, ako posilňovať naše poznávacie funkcie nad rámec bežných každodenných činností. Ide o špeciálne zacielené cvičenia a iné aktivity, ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj pamäťových a iných poznávacích funkcií. A preto všetky tri potvrdili, že trénovanie je veľmi dôležité, ale aj osveta na danú tému. Z oblasti zdravotníctva nám svoj príspevok v rámci konferencie prišla predstaviť Mgr. Iveta Čižmárová. Ktorá pracuje vo vranovskej nemocnici. Cvičenia, ktoré realizuje, sama vytvorila a ponúka ľuďom, ktoré čakajú v čakárni – názov príspevku: Cvičenia nielen do čakárne.

Dobre fungujúca pamäť je pre mnohých ľudí životne dôležitá vec. V rámci konferencie sme sa dozvedeli, ako odstrániť ťažkosti s pamäťou z nášho bežného života a zároveň spoznali rôznorodé metódy a techniky zamerané na jej rozkvet. Všetci účastníci získali vcelku jednoduchý nástroj, ako si zaistiť, aby  nás pamäť nezradila v najnevhodnejších chvíľach – a mohli sa tak cítiť sebaisto.

Realizovaním konferencie sme naplnili zámer projektu, podporili neformálne vzdelávacie aktivity v oblasti kultúry zamerané na pomoc ľuďom s poruchami funkcií mozgu a pamäti, odborne pripravili pracovníkov z oblasti kultúry, ktorí sa venujú ľuďom trpiacim Alzheimerovou chorobou a  ich rodinným príslušníkom. Tieto poznatky využijeme pri realizácii preventívnych vzdelávacích programov a tréningov pamäti aj pre ľudí  s iným zdravotným  postihnutím.