Publikácie o regióne

dejiny vranova nad topľou

Dejiny Vranova nad Topľou

Michnovič, Imrich

Dejiny Vranova nad Topľou. – Košice : Východoslovenské vydavateľstvo Vranov nad

Topľou : Mestský úrad [vyd.], 1992. – 1. vyd. – ISBN 80-85174-65-0

 Prvá časť širokokoncipovanej monografie Dejiny Vranova nad Topľou podáva ucelený a všestranný obraz o vývine mesta a jeho okolia od najstarších počiatkov osídlenia tohto územia až do vzniku Československej republiky. Jednotlivé kapitoly sa venujú prírodným pomerom, pravekým a ranostredovekým osídleniam mesta a okolia, panstvám Čičva a Vranov v 13. až 17. storočí, mestečku Vranovu v 14. až 17. storočí, Vranovu a okoliu v 18. storočí a v období v rokoch 1848 až 1918, Roľníckemu povstaniu v roku 1831, nárečiam, literatúre a umeleckohistorickým pamiatkam.

dejiny vranova nad topľou

Vranov nad Topľou v 20. storočí 1

Michnovič, Imrich

Vranov nad Topľou v 20. storočí : 1. časť: do roku 1948. – 1. vyd. – Vranov nad Topľou : Mesto Vranov na Topľou, 2002. – 279 s. – ISBN 80-968841-8-2

 

Mesto Vranov nad Topľou má bohatú históriu, ktorú v období od roku 1270 až po rok 1948 zachytáva práve táto publikácia. Predstaví skúmané územie z pohľadu administratívneho členenia, demografických, národnostných, cirkevných, hospodársko-sociálnych, spoločensko-kultúrnych, ale aj politických pomerov. Časovo je toto obdobie rozdelené do piatich etáp: od roku 1270 po rok 1900, posledné dve desaťročia v Rakúsko-Uhorskej monarchii (1901 – 1918), dve desaťročia v Československej republike (1918 – 1938), roky prvej Slovenskej republiky (1938 – 1945) a v obnovenej Československej republike (1945 – 1948).

dejiny vranova nad topľou

Vranov nad Topľou v 20. storočí 2

Michnovič, Imrich

Vranov nad Topľou v 20. storočí : 2. časť: 1948-2000. – 1. vyd. – Vranov nad Topľou :

Mesto Vranov na Topľou, 2005. – 349 s. – ISBN 80-969263-2-2

 

Druhá časť Vranov nad Topľou v 20. storočí predstavuje mesto od roku 1948 až do začiatku tretieho milénia, čiže po rok 2000. Sledované obdobie je rozdelené do štyroch etáp. Prvou etapou je obdobie dvanástich rokov pofebruárového vývoja, to znamená od roku 1948 do roku 1960. Ponúka náhľad do politických, hospodárskych a spoločenských zmien. V druhej etape je zobrazené obdobie ôsmich rokov bez sídla okresu v rokoch 1960 až 1968. Tretia etapa je vymedzená rokmi 1969 až 1989 a prináša informácie o dvoch desaťročiach poaugustového vývoja politického, ekonomického, spoločenského a kultúrneho života. Posledné desaťročie dvadsiateho storočia (1990 – 2000) je zároveň poslednou opisovanou etapou, ktorá je venovaná prvým krokom po Nežnej revolúcii a celkovým zmenám v meste po nástupe nového režimu.

dejiny vranova nad topľou

Vitajte v regióne Vranov nad Topľou

Vitajte v regióne Vranov nad Topľou. – Vranov nad Topľou : [Mestský úrad], 2002. – 59 s.                               

ISBN 80-968725-8-3

 

Starostovia a primátori zo Združenia miest a obcí vranovského regiónu v spolupráci s partnermi najmä z tretieho sektora a dobrovoľníkmi z radov občanov sa snažia podať svedectvo o regióne a poskytnúť základné informácie o zaujímavostiach, histórii a obyvateľoch. Stručne predstavuje jednotlivé miniregióny vo všeobecnosti a aj jednotlivé obce k nim prislúchajúce.

vranov nad topľou na prahu 21 storočia

 Vranov nad Topľou na prahu 21. storočia

Vranov nad Topľou na prahu 21. storočia. – Vranov nad Topľou :

Mestský úrad, 2010. – 1. vyd. – 97 s. – ISBN 978-80-970609-0-9

 

Obdobie 2001 – 2010 je síce krátky čas, ale bohatý na udalosti. Táto publikácia predstavuje čitateľom mesto v tomto časovom úseku z každej sféry života. Ponúka prehľad z oblasti kultúry, demografie, zdravotníctva a sociálnych služieb, školstva, rozvoja telovýchovy a športu, podnikateľskej sféry, cirkevného života, ale aj spoločensko-záujmových a profesijných združení. Vyzdvihuje výhodnú geografickú polohu mesta, ktorá je jedným z determinantov rozvoja cezhraničnej spolupráce. Nezabúda ani na negatívne stránky, ktorými sú napríklad pomerne vysoká nezamestnanosť, rozptýlenosť zdravotníckych zariadení a zatiaľ chýbajúci investor v Priemyselnom parku Ferovo.