Pre knižnice

Knižnice sú pre Európu dôležité. Sú kľúčovými miestami vzdelávania a občianskej angažovanosti, oknami do všetkých druhov kultúry a kultúrneho dedičstva, hnacou silou výskumu a inovácií.  (Manifest knižníc pre Európu)

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plní funkciu koordinačného a metodického centra pre 46 obecných knižníc a jednu mestskú knižnicu.

Pre regionálne knižnice zabezpečujeme:

  • Poradenské a konzultačné služby

Metodické návštevy, odbornú konzultačnú pomoc, praktickú pomoc pri riešení odborných problémov

  • Zber štatistických údajov

Zber, zhromažďovanie a kontrolu štatistických údajov.  Využívanie výsledkov štatistiky knihovníckych činností, ich spracovanie a aplikácia do knihovníckej praxe.

  • Vzdelávanie knihovníkov

Semináre a porady k aktuálnym otázkam knihovníctva, školenia pre knihovníkov, základné školenia pre neprofesionálnych knihovníkov.

  • Putovné súbory

Tvorba aktuálnych knižničných fondov podľa individuálnych požiadaviek regionálnych knihovníkov, odborné spracovanie a distribúcia do obcí minimálne trikrát ročne.

  • Revízie

Aktualizácia a revízia knižničného fondu, spracovanie výsledkov revízie.

 

Viac informácií nájdete v sekcii Starostom a starostkám