Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou a  Súhrnné správy o zmluvách podľa §10 ods. 10 a 11 a o zákazkách zrealizovaných cez elektronické trhovisko sú zverejňované v profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony