Starostom a starostkám

Zákon č. 126/2015 o knižniciach

Verejné knižnice (§ 9)

 • Verejná knižnica je obecná knižnica, mestská knižnica a regionálna knižnica (v našom regióne je regionálnou knižnicou Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou). Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby zriadením obecnej knižnice.
 • Obecná knižnica sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu.
 • Obecná knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby a aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom (pripojenie na internet).
 • Obecná knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

Práva a povinnosti zriaďovateľa knižnice (§ 4)

 • Zriaďovateľ je oprávnený zriadiť alebo založiť, zrušiť alebo zlúčiť knižnicu s inou knižnicou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 • Zriaďovateľ knižnice je povinný (podľa § 25 tohto zákona) do 60 dní od nadobudnutia jeho účinnosti oznámiť MK SR údaje do Zoznamu knižníc na evidenčnom formulári, ktorý je súčasťou Zákona o knižniciach č. 126/2015
 • Zriaďovateľ knižnice je povinný vydať zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút knižnice, v ktorých určí zameranie, špecializáciu a pôsobnosť knižnice
 • Zabezpečiť vhodné priestory a interiérové vybavenie pre knižnicu primerané veľkosti jej knižničného fondu a rozsahu poskytovaných služieb.
 • Zabezpečiť činnosť knižnice finančne a personálne.
 • Zabezpečiť systematické doplňovanie, odbornú evidenciu, spracovanie, uchovávanie, ochranu, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu.

Knižnično-informačné služby (§ 16)

Knižnica je povinná poskytovať knižnično-informačné služby v súlade so svojim zameraním a špecializáciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť všetkým používateľom rovnaký prístup ku knižnično-informačným službám. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 • Knižnica je povinná vypracovať a umiestniť na verejne prístupnom mieste knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-informačné služby. V knižničnom a výpožičnom poriadku knižnica upraví spôsob, rozsah a úhradu za poskytovanie knižnično-informačných služieb. Vypracovaný vzorový dokument  je možné použiť v každej knižnici.

 

 Odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov (§ 13)

Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

 • Knižnica je povinná viesť odbornú evidenciu knižničných dokumentov zaradených do knižničného fondu bez ohľadu na formu nosiča.
 • Základnú odbornú evidenciu knižničných dokumentov tvorí prírastkový zoznam a zoznam úbytkov.

Revízia a vyraďovanie knižničného fondu (§ 14)

 • Knižnica je povinná vykonávať revíziu knižničného fondu.
 • Knižnica uskutočňuje revíziu knižničného fondu pravidelne, tak, že komplexná revízia KF sa uskutoční do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 5 rokov, a mimoriadne, ak revíziu nariadi zriaďovateľ knižnice a lebo zakladateľ, alebo ak treba zistiť skutočný stav knižničných dokumentov, najmä po mimoriadnej udalosti alebo po premiestnení knižnice.
 • Výsledky revízie sú podkladom na vyradenie chýbajúceho knižničného dokumentu z knižničného fondu.

Ďalšie dôležité informácie:

Prihláška čitateľa do knižnice musí obsahovať klauzulu na ochranu osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

(Vzor prihlášky pre dospelého používateľa)

(Vzor prihlášky pre detského používateľa)

Pre malé a stredné knižnice sú v súčasnosti na trhu tieto systémy:

Na získanie finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu a priestorového vybavenia sa malé a stredné knižnice môžu uchádzať vo Fonde na podporu umenia (ďalej len FPU). FPU je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Slovenská národná knižnica pripravila Príručku knihovníka malej knižnice Nie je však určená len knihovníkom. Užitočné informácie a rady v nej nájdu aj zriaďovatelia malých knižníc, t. j. predstavitelia samospráv a obecných zastupiteľstiev. Je k dispozícii v každej obecnej knižnici.

(POZOR:  v Príručke knihovníka malej knižnice je uvedený starý zákon a vyhláška, ktoré nie sú aktualizované).

Slovenská pedagogická knižnica pripravila Príručku pre školského knihovníka V príručke nájdete (aktuálne) dôležité dokumenty, ktoré upravujú zriadenie, zrušenie, zlúčenie, činnosť a prevádzku školskej knižnice.