Regionálna bibliografia

Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry

 • Súčasťou knižnično-informačných služieb  sú bibliograficko-informačné služby, ktoré majú charakter špeciálnych služieb. Sú zamerané na budovanie vlastnej dokumentografickej bázy dát, na  regionálne dokumenty a informácie o významných regionálnych osobnostiach, udalostiach, podujatiach a akúkoľvek spätosť tlačeného dokumentu s regiónom.
 • Je  odborným pracoviskom, ktoré dokumentuje región Vranov nad Topľou, jeho hospodársky, spoločenský, verejný, kultúrny život a prírodné charakteristiky. Získava, spracováva,  a uchováva regionálne dokumenty, zostavuje bibliografické súpisy, poskytuje adresné bibliografické informácie a  buduje elektronické bibliografické databázy s regionálnym obsahovým zameraním. Vydáva personálne, tematické a odporúčajúce bibliografie. Úsek realizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho charakteru.

Úlohy oddelenia:

 • Poskytuje bibliograficko-informačné a faktografické informácie.
 • Systematicky buduje fond regionálnej literatúry, periodických a neperiodických dokumentov/predmetom akvizície sú všetky druhy regionálnych dokumentov  – tlačené knihy, periodiká, firemná literatúra, drobné tlače, pozvánky, pohľadnice, plagáty,  oficiálne dokumenty, hudobniny, zvukové  dokumenty, audio a videokazety, CD, DVD, kartografické dokumenty, grafika, 3D dokumenty, zmiešané dokumenty – multimédiá, elektronické verzie dokumentov, digitálne zdroje.
 • Spracováva súbežnú regionálnu bibliografiu – monitoruje celoslovenskú tlač, okresné a obecné periodiká regiónu, zo spracovaných článkov  regionálneho zamerania  buduje elektronickú regionálnu bázu dát s odkazmi, kde sú články uložené,
 • Vykonáva monitoring tlače pre vybrané inštitúcie.
 • Buduje fond kvalifikačných prác študentov s regionálnou tematikou (bakalárske, magisterské a rigorózne práce) ako aj ročníkových prác a prác SOČ.
 • Podľa potrieb a požiadaviek používateľov poskytuje bibliografické súpisy – prehľady o literatúre, ktorá sa tematicky viaže k regiónu
 • Buduje databázu osobností kultúrneho, spoločenského a verejného života okresu Vranov nad Topľou a aktualizuje ju.
 • Uskutočňuje výskum významných osobností okresu  a z vytvorenej databázy osobností vydáva  personálne bibliografie.
 • Podľa požiadaviek používateľov vypracováva rešerše na regionálne témy, vedie zoznam a databázu už spracovaných rešerší.
 • Realizuje starostlivosť o regionálnu tlač a jej údržbu – zabezpečuje väzby regionálnych periodík  ich archiváciu.

Členenie regionálnych dokumentov z formálneho hľadiska:

 1. knižné publikácie, ktoré sa svojím obsahom viažu k regiónu alebo pochádzajú od regionálneho autora,
 2. regionálne periodiká – pravidelne vychádzajúce regionálne periodiká: školské, firemné, periodiká vydávané mestskými a miestnymi samosprávami a inštitúciami …
 3. špeciálne typy dokumentov – drobné tlače, pohľadnice, plagáty, pozvánky, programy, katalógy výstav, fotografie, mapy, CD, DVD s regionálnym zameraním a pod.
 • Súčasťou oddelenia je študovňa, v ktorej je k dispozícii na prezenčné štúdium fond regionálnych periodík – sú skompletizované od začiatku ich  produkcie (slúžia na konzervačné a archívne účely), monografií a výstrižkových albumov o regióne. Ďalej sa v nej nachádza fond vybraných všeobecných a odborných encyklopédii a náučných slovníkov, príručiek, výkladových a jazykových slovníkov, bibliografií, súpisov rešerší, kartotéka.
 • Fond regionálnych dokumentov je významným zdrojom faktografických a bibliografických informácií o okrese. Získavaním, spracovaním a uchovávaním fondu regionálnych dokumentov knižnica plní dôležitú archívnu funkciu.

Regionálna bibliografia 

Dotvára a prehlbuje pohľad národnej bibliografie o regionálny rozmer. Vytvára bibliografické súbory o okrese Vranov a meste Hanušovce nad Topľou, v súčasnosti elektronických databáz.
Regionálna bibliografia sa v súčasnosti koncentruje zvlášť na rozpis periodík, čím umožňuje identifikáciu a systematizáciu článkov. Od roku 2004 knižnica ako člen informačného projektu KIS3G participuje svojimi vstupmi na tvorbe jednotnej celoslovenskej článkovej databázy. Záznamy staršieho dáta sú vo forme kartoték.

Obsah regionálnej bibliografie je vymedzený hľadiskom: 

 • obsahovým, t.j. dokumenty ktorých obsahom je čiastočne alebo úplne príslušný región (jav, udalosť, vec, osoba)
 • územným, t.j. všetky dokumenty vydané na území regiónu, ktoré nie sú predmetom národnej bibliografie
 • personálnym, t.j. dokumenty a informácie o osobnostiach, ktoré v regióne žili a pôsobili alebo  v súčasnosti pôsobia a určitým spôsobom ovplyvňujú príslušný región a tiež literárne diela, ktorých autorom je regionálna osobnosť

Rešeršné služby

Podstatou rešeršných služieb je poskytovanie informácií o dokumentoch z jednotlivých vedných disciplín na konkrétnu rešeršnú požiadavku na základe ústnych,  písomných, elektronických, telefonických a iných objednávok používateľov.

Výsledným produktom je rešerš, ktorá plní funkciu sekundárneho alebo terciárneho informačného zdroja, ktorý obsahuje súpis záznamov dokumentov podľa vopred stanovených kritérií ( napr. tematika, jazyk, časové obdobie, druhy dokumentov atď.).

 • Z hľadiska kontinuity vypracovávame rešerše jednorázové (retrospektívne) a doplnkové.
 • Z hľadiska úplnosti sú to rešerše úplné (vyčerpávajúce) a výberové. Spracovávame ich v elektronickej podobe.

Rešerše sú tematicky orientované na celonárodnú alebo regionálnu problematiku. Okrem týchto rešerší sa poskytujú na požiadanie používateľov rešerše z fondu knižnice, ktoré informujú čitateľa o dokumentoch na požadovanú tému, nachádzajúcich sa v knižnom fonde.

Rešerše sa spracovávajú priebežne pre používateľov, korporácie a pracovníkov knižnice. Objednávky sa prijímajú osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Výstupy sa poskytujú v tlačenej forme alebo elektronickou poštou.

Použité informačné zdroje pre spracovanie rešerší sú:  Databáza Dawinci, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave, portál www.kis3g.sk, portál www.infogate.sk, portály slovenských a českých knižníc, internet,  regionálne kartotéky a regionálne pramene.

Konzultačné služby

Konzultačné služby sú základom všetkých informačných služieb poskytovaných na jednotlivých úrovniach knižnično-informačného systému. Konzultačnými službami rozumieme zodpovedanie  otázok používateľov knižnice, týkajúcich sa výpožičného systému knižnice, prevádzky jednotlivých oddelení, informačných zdrojov, prolongácie jednotlivých typov dokumentov,  systému vyhľadávania v databázach, obsluhy počítačov v študovniach, pomoc nezamestnaným pri zisťovaní pracovných ponúk v databázach, informácie o medziknižničnej výpožičnej službe, informácie o autoroch a pod. Jednou z foriem konzultačných služieb je aj poskytovanie pomoci pri vypracovaní rešerší používateľmi. Spočíva v naformulovaní potrebnej témy odborným informačným pracovníkom pomocou metód rešeršnej stratégie tak, aby sa dosiahol relevantný výsledok. Tieto služby svojím spôsobom pomáhajú aj pri informatickej výchove používateľov.

Regionálne periodiká – 35 titulov

Krajské periodiká

 • Prešovský Korzár

Regionálne periodiká

 • Vranovský hlásnik
 • Info leták

Obecné noviny

 • Benkovské noviny
 • Bystrianske noviny
 • Hanušovské noviny
 • Hencovský chýrnik
 • Hermanovský občasník
 • Hrušovské noviny
 • Novinky Dlhého Klčova
 • Rudlovské noviny
 • Sačurovské noviny
 • Solianske noviny
 • Sedliščanské zvesti
 • Spravodaj obce Nižný Hrabovec
 • Zámutovské noviny
 • Žipovské noviny

Farské noviny a časopisy

 • Prameň
 • Hanušovský hlas
 • Poverello (Farnosť sv. Františka Vranov Juh)
 • Mariannum (Farnosť Čemerné)
 • Zornica (Gréckokatolícka farnosť Vranov Čemerné)
 • Zvon (Farnosť Nižný Hrabovec)
 • Zborový list (Bystré)

Školské časopisy

 • Makovička (MŠ Sídl. II Vranov)
 • Zvonček (MŠ Kukučínova Vranov)
 • Machuľa (Špeciálna ZŠ Vranov)
 • Hanušáčik (ZŠ Hanušovce nad Topľou)
 • ABC našej školy (ZŠ Slovenská Kajňa)
 • Alfa-Omega (ZŠ Juh)
 • Bifľoško (ZŠ Sídl. II Vranov)
 • Školský časopis (ZŠ Bernolákova)
 • Gymsurfer (Gymnázium Vranov nad Topľou)
 • Dubkáčik (Združená stredná škola A. Dubčeka)
 • Školák (ZŠ Bystré)