Komunitná knižnica

„Verejná knižnica musí byť centrom komunity, ak má zohrávať plnohodnotnú úlohu v jej fungovaní. Preto by mala spolupracovať s ostatnými skupinami a organizáciami v komunite, či už ide o orgány štátnej správy, miestnej samosprávy, podnikateľskú sféru, alebo o dobrovoľnícke organizácie.“ (Smernica IFLA pre služby verejných knižníc).

Do „komunitných vôd“ vstúpili knižnice na Slovensku po roku 2000. V roku 2001 vyhlásila Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) grantovú výzvu pod názvom „Knižnica ako komunitné centrum.“ Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou bola úspešná s projektom Informačné centrum pre nezamestnaných a nastúpila na komunitnú cestu. V roku 2005 sa knihovníci verejných knižníc zúčastnili školenia pod názvom „Knižnica a jej úloha v komunite“, ktoré organizovala NOS-OSF a Partner for Democratic Change Slovakia PDCS. Odbor pre knižničný systém SR, pri Slovenskej národnej knižnici v Martine pripravil viacero odborných podujatí, uskutočnil dotazníkový prieskum komunitných aktivít knižníc na Slovensku. V roku 2008 bola pri Odbore pre knižničný systém vytvorená Pracovná skupina pre komunitné aktivity knižníc. Aj keď jej činnosť trvala len pol roka, komunitné aktivity sa v knižniciach na Slovensku vďaka zapáleným a obetavým knihovníkom realizujú aj naďalej. Knihovníci sa zhodujú na tom, že knižnica má obrovský potenciál pri vzdelávaní a rozvoji komunity, v ktorej pôsobí.

„Pretože práve kvôli postupujúcej nezvratnej elektronizácii a digitalizácii knižnica by mala poskytovať aj niečo viac – byť nielen fondom kultúrneho a informačného dedičstva či nenahraditeľným informačným zdrojom – to zariadi počítač, ale aj svojho druhu komunitným centrom miestneho spoločenstva ľudí, kde sa vytvára priestor pre aktivity na prospech všetkých.“ (Ladislav Lajčiak).

KOMUNITNOU KNIŽNICOU nazývame verejnú knižnicu typu regionálnej, mestskej alebo obecnej knižnice, ktorá napomáha rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia a prepája tradičné knihovnícke a informačné služby s činnosťou komunity, v ktorej pôsobí. Pri svojich aktivitách sa komunitná knižnica nezameriava len na svojich registrovaných čitateľov, ale na všetky skupiny ľudí, ktoré patria do miestnej komunity. Plánovite a systematicky vytvára podmienky pre tie služby, ktorými môže reagovať na potreby komunity s cieľom jej rozvoja. Poskytuje priestor pre kultúrne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity jednotlivých skupín ľudí. Rozvíja také programy, ktoré pomáhajú v integrácii znevýhodnených skupín do miestnej komunity. Intenzívne spolupracuje s miestnymi organizáciami a inštitúciami a svojimi aktivitami podporuje prepájanie verejného a súkromného sektora, rozvoj partnerstiev medzi organizáciami a predstaviteľmi verejnej správy, neziskovými organizáciami, podnikateľmi a občanmi.

 

AKO VZNIKLA MYŠLIENKA VYTVORIŤ KOMUNITNÚ KNIŽNICU VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa dlhodobo radí k popredným knižniciam na Slovensku, medzi prvými nastúpila na cestu komunitnej knižnice, čo je trendom slovenského aj zahraničného verejného knihovníctva.

Na začiatku boli tieto úvahy ­- chceme ponúknuť verejnosti viac knižničných, informačných a vzdelávacích služieb, chceme, aby knižnicu využívali stále viac, skupiny obyvateľov, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením (nezamestnaní, matky na materskej dovolenke, deti, ktoré nevedia, čo s voľným časom, ľudia s nízkym vzdelaním, ktorí si potrebujú vzdelanie doplniť).

Súhlasíme s názorom, z ktorého vychádza komunitné myslenie, a síce, že vyvážený vzťah slobody a rovnosti je možné hľadať len v priestore rešpektujúcom vzájomnosť, komunitu. Komunitná knižnica by mala byť „informačným uzlom“ miestnej komunity vytvárajúcim priestor a prostredie pre miestnych občanov tak, aby boli sami schopní riešiť a vyriešiť aspoň niektoré svoje problémy. Vranovská knižnica chce vytvorením komunitnej knižnice prepojiť klasické knižničné a informačné služby s činnosťami podporujúcimi rozvoj komunity. Popri tradičnému požičiavaniu kníh, informačných služieb a internetu chce knižnica v spolupráci s miestnymi organizáciami ponúkať vzdelávacie a voľnočasové programy všetkým skupinám obyvateľov. Pritom väčšina podujatí v knižnici už prebieha. Konajú sa prednášky, besedy,  kluby, vzdelávacie akcie, súťaže pre deti, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, vzdelávanie nezamestnaných, seniorov, mamičiek na materskej dovolenke, hendikepovaných spoluobčanov atď. Väčšina týchto akcii prebieha v stiesnených priestoroch alebo mimo knižnice. Dôvod prečo je to tak  – knižnica nemá dosť miesta pre všetky aktivity. Usilujeme o získanie väčších priestorov, v ktorých bude viac miesta pre výpožičnú činnosť i pre komunitné aktivity. Ponuka týchto aktivít by potom mohla byť systematickejšia a pestrejšia. Na ich príprave by sa mohli podieľať i jednotlivé občianske združenia, vzdelávacie a kultúrne organizácie i jednotlivci. Knižnica by tak mohla vytvoriť podmienky pre aktívne zapojenie občanov a mimovládnych organizácií do života celého vranovského  regiónu.

KOMUNITNÁ KNIŽNICA je aj názov projektu, ktorý od roku 2008 organizuje Hornozemplínska knižnica a OZ Korálky vo Vranove nad Topľou v spolupráci s verejnými regionálnymi knižnicami na Slovensku. Spoluorganizátormi boli mestá a samosprávne kraje, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov, Goetheho inštitút v Bratislave a ďalší. Miestom stretnutí knihovníkov boli  mestské úrady, knižnice, miesta, kde sa uskutočňujú podujatia, projekty a aktivity.

Hlavným cieľom projektu bolo prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, výmena poznatkov a skúsenosti s prácou s konkrétnou komunitou.

Zámerom projektu je pripravovať odborné semináre, workshopy a reálne komunitné aktivity, ktoré dajú knižniciam príležitosť deliť sa o skúsenosti zo života v komunite. Súčasťou každého stretnutia boli výstavy alebo workshopy, priamo v realite. Každá „komunitná knižnica“ mala za úlohu predstaviť mesto so svojimi kultúrnymi a historickými pamiatkami a predstaviť miesta, kde sa uskutočňujú stretnutia. Projekt finančne podporilo MK SR prostredníctvom Občianskeho združenia Korálky. OZ Korálky pôsobí v meste Vranov nad Topľou, ktoré patrí do Prešovského samosprávneho kraja. Od roku 2007 organizuje aktivity na podporu komunity, a to nielen vo vranovskom regióne. Jeho aktivity sa zameriavajú na knižničnú činnosť a vzdelávanie knihovníkov. Medzi hlavné aktivity združenia patria odborné vzdelávacie programy, dobrovoľnícke programy, miestne a regionálne integračné aktivity, komunikácia, odborné semináre pre knihovníkov, podujatia pre deti na rozvoj tvorivosti a podporu čítania, aktivity pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Vznik novej spolupráce medzi OZ Korálky a verejnými knižnicami na Slovensku potvrdzuje, že je tu možnosť posilniť aktívnu účasť občanov a občianskej spoločnosti. Občianske združenie prevzalo zodpovednosť a upozornilo na potreby knihovníckej komunity – stretávať sa a podporovať sa pri organizovaní a realizácii projektov pre komunity. 

 

PROJEKT – KOMUNITNA KNIZNICA  VRANOV NAD TOPLOU  V ROKOCH  2008-2018

ROK 2008 KOMUNITNÁ KNIŽNICA I.

Knižnica ako centrum komunitného života

 1. – 5. jún 2008 Poprad

KOMUNITNÁ KNIŽNICA II.

 1. október 2008 Dolný Kubín

13.- 14. november 2008 Vranov nad Topľou, workshop Mgr. Zuzany Ježkovej z NK Praha určenie rámca komunitnej aktivity

 

ROK 2009 Komunikačné zručnosti v komunite

KOMUNITNÁ KNIŽNICA III.

2.- 3. jún 2009 Nové Zámky

 

ROK 2010 Vzdelávanie v komunitách

KOMUNITNÁ KNIŽNICA IV.

 1. – 23. jún 2010 Trnava

 

ROK 2011 Dobrovoľníctvo a knižnice

KOMUNITNÁ KNIŽNICA V.

 1. – 4. október 2011 Prešov
 2. december 2011 Vranov nad Topľou

 

ROK 2012 Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami z pohľadu knižníc

KOMUNITNÁ KNIŽNICA VI.

 1. – 24. október 2012 Banská Bystrica
 2. – 21. jún 2012 Vranov nad Topľou (Zámutov)

 

ROK 2013

KOMUNITNÁ KNIŽNICA VII.

 1. – 3. október 2013 Bratislava, pri príležitosti 55. výročia vzniku Staromestskej knižnice

 

ROK 2014 Podpora čítania v rodinách, súčasné trendy v čítaní vo vzťahu k rodine

KOMUNITNÁ KNIŽNICA VIII.

16.– 18. jún 2014 Košice

 

ROK 2015 Kreativita komunitných knihovníkov

KOMUNITNÁ KNIŽNICA IX.

 1. – 17. jún 2015 Žilina, Rajecké Teplice,
 2. – 3. september 2015 Vranov nad Topľou (Zámutov)

 

ROK 2016  Sociálne znevýhodnení v knižnici

KOMUNITNÁ KNIŽNICA X.

 1. – 22.september 2016 Zelená Lagúna, Domaša (Dobrá), Vranov n.Topľou

 

ROK 2018  Komunitná knižnica pre rodinu

KOMUNITNÁ KNIŽNICA

 1. – 7. jún 2018 Zelená Lagúna, Domaša (Dobrá), Vranov n.Topľou

ROK 2022  Komunitná knižnica – architektúra knižníc 21. storočia, rekonštrukcia knižníc, nové trendy a dizajn vo verejných knižniciach + práca s rómskou komunitou

KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII.

19. – 21. september 2022 Zelená Lagúna, Domaša (Dobrá), Vranov n.Topľou