Dotačný systém MK SR

[spb_row element_name=“Row“ wrap_type=“content-width“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“0.5″ bg_video_loop=“yes“ parallax_video_height=“window-height“ parallax_video_overlay=“none“ row_overlay_opacity=“0″ row_col_pos=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Od roku 2016 je možnosť získať finančnú podporu na činnosť knižníc z Fondu na podporu umenia (FPU)programe 5-Pamäťové a fondové inštitúcie, kde sú knižnice zaradené.

Jednotlivé výzvy sú vyhlasované priebežne počas celého roka, preto je nevyhnutné stále sledovať stránku FPU – http://fpu.sk/sk/

 

5.1 Knižnice

Podprogram 5.1 – Knižnice je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj knižníc a ich služieb, zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a na vybavenie objektov a priestorov. Podpora je určená aj na odbornú ochranu a uloženie knižničného fondu, spracovanie, sprístupňovanie, digitalizáciu, reštaurovanie a ochranu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí, významných a vzácnych slovacikálnych dokumentov. Projekty je možné zamerať aj na skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.

Dotácia: poskytuje sa na realizáciu odbornej činnosti knižnice, realizáciu skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry, realizáciu odbornej ochrany historického knižného dokumentu alebo historického knižného fondu a/alebo na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Výška udeľovaných dotácií: 2 000 – 50 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018.

5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity

Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstav, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na podporu projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania. Podpora je určená aj na projekty celoživotného vzdelávania zamestnancov knižníc a používateľov knižnično-informačných služieb, na projekty odborných a vzdelávacích podujatí pre zamestnancov knižníc (odborné konferencie, semináre, sympózia, školenia, kurzy, workshopy), vydávania odborných publikácií a prezentácia výsledkov prieskumov a výskumov, na projekty zamerané na propagáciu, marketing, informačné, edičné a publikačné aktivity.

Dotácia: poskytuje na realizáciu komunitných aktivít, realizáciu vzdelávacích aktivít pre verejnosť, realizáciu vzdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov, realizáciu multikultúrnych aktivít, vydávanie odborných publikačných výstupov, realizáciu prezentačných aktivít a/alebo na realizáciu propagačných a marketingových projektov.

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 40 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky alebo musí ísť o projekt Spolku slovenských knihovníkov a knižníc alebo o projekt Slovenskej asociácie knižníc a musí mať jednu z právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018.

5.1.3 Akvizícia knižníc

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 15% žiadanej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica može predložiť maximálne jednu žiadosť.

Dotácia: poskytuje na nákup knižničného fondu.

Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 20 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018.

Knižníc sa okrem toho týka aj podprogram FPU, prostredníctvom ktorého sa môžu uchádzať o finančnú dotáciu na rôzne konferencie, semináre, prezentácie pracovníkov kultúry v zahraničí.

1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskum a vzdelávacie aktivity

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti medziodborových projektov a tvorby multimediálnych diel. Podpora je taktiež určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej reflexie, výskumu a kritiky všetkých druhov a oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami, organizáciami a zoskupeniami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobilít kultúrnych pracovníkov, výskumníkov, kritikov, odborníkov vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ich zapájanie do medzinárodných sietí, účasti na rezidenčných pobytoch, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora formou čiastočného spolufinancovania je určená aj na projekty z programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu medzinárodnej prezentácie, na realizáciu medzinárodnej mobility a/alebo spolufinancovanie programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020.

Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 50 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018.

Iné možnosti

Okrem programov v štruktúre výziev Fondu na podporu umenia je potrebné sledovať aj iné grantové výzvy rôznych nadácii  (Nadácia SPP, Nadácia VUB, Nadácia Poštovej banky, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Ekopolis a i.), kde je možnosť a šanca získať finančnú podporu na rôzne menšie projekty komunitného charakteru, podpora prezentačných aktivít, aktivity so znevýhodnenými skupinami občanov, atď.

 

[/spb_text_block] [/spb_row]