Medzinárodný deň Rómov v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. zrealizovali v mesiaci apríl Deň Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Za hudobný vstup sa chceme poďakovať Anastázii Novotnej zo ZUŠ Hanušovce nad Topľou, ktorá nám otvorila dnešný Medzinárodný deň Rómov a spríjemnila nám melódiami celé podujatie.

Cieľom Dňa Rómov je pripomenúť si význam a bohatstvo rómskej kultúry, tradícií a dejín, ale aj využiť ju na zvýšenie povedomia u majoritnej spoločnosti. Tento deň bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom I. kongrese, ktorý sa konal za účasti Rómov zo 14-tich krajín v dňoch 8. − 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci pripomenuli širokej verejnosti, že sú integrálnou súčasťou európskych krajín už stáročia. Deklarovali prihlásenie sa ku krajine svojho pôvodu − k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. Zároveň požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického mena Róm/Rómovia.

8. apríla 2022 o 8.30 hod. sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 privítali komunitného pracovníka v Komunitnom centre Kučín, a zároveň marketingového pracovníka elektronického reťazca  Mgr. Dominika Baloga. Dominik Balog nám porozprával o svojej životnej ceste – o starostiach a radostiach spojených so začlenením sa do spoločnosti pri rôznych stretnutiach. Ponúkol študentom pohľad milujúceho rodiča, manžela, vzorného zamestnanca a miništranta. Práca s deťmi v komunitnom centre, ale aj práca v marketingovej sfére ponúka rôzne príležitosti a zaujímavé skúsenosti, s ktorými sa ochotne podelil so študentmi SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou. Pevne veríme, že práve Dominik nadchol svojimi slovami mladých mužov, ktorí uvažujú akou cestou sa vybrať vo svojej budúcnosti.

Ďalším hosťom bol bohoslovec 5. ročníka na Gréckokatolíckej teologickej fakulte na Prešovskej univerzite v Prešove Peter Ferenc. Peter Ferenc je budúci gréckokatolícky kňaz, ktorý svoju životnú púť odovzdáva Bohu. Študentom vysvetlil aké je náročné štúdium na Gréckokatolíckej teologickej fakulte, aký je bežný harmonogram bohoslovca a čo je náplňou ich dňa. Pokorou a úprimnými slovami povzbudil študentov zo SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou.

Ak chceme žiť pekne, slušne, stále musíme žiť s Bohom. Ak som smutný, viem, že Boh nie je na mojom prvom mieste, preto si to musím uvedomiť a nezísť z cesty Pána.

S týmito povzbudzujúcimi slovami sa s nami bohoslovec Peter Ferenc rozlúčil a zaželal študentom veľa šťastia na ich životnej ceste.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sme študentov SOŠ drevárskej vyskúšali vo vedomostnom kvíze, ktorý sa týkal Rómskeho etnika. Úvod ku Dňu Rómov sme zhrnuli v dôležitých informáciách, ktoré sme študentom prečítali a informovali ich o našej druhej najpočetnejšej národnosti na Slovensku. Kvíz hravo zvládli, za čo boli patrične odmenení.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Loading