História knižnice

Návštevy : 1,270 

100 NAJ ZO ŽIVOTA VRANOVSKEJ KNIŽNICE

1854

Vznik vranovského kasína, na pôde ktorého bola založená prvá verejná knižnica vo Vranove nad Topľou. Kasíno zohralo dôležitú úlohu v spoločensko-kultúrnom živote a v maďarizačnom úsilí vo Vranove.

1890

Vďaka členom predstavenstva Vranovskej sporiteľne, Imrichovi Szögyenimu a Andrejovi Ciburovi, vznikla prvá verejná knižnica vo Vranove nad Topľou. Je to doteraz najstarší nám známy údaj o histórii tejto inštitúcie. Prvým dobrovoľným knihovníkom bol okresný zverolekár dr. Jozef Horgónyi. V knižnici sa nachádzalo 987 zväzkov kníh.

1902

Bola otvorená čitáreň, ktorá poskytovala dennú tlač. Čitáreň sa nachádzala pri knižnici. Pre čitateľov bol k dispozícii katalóg kníh a časopisov. Vo fondoch sa nachádzalo 799 zväzkov kníh, ktoré boli uložené v dvoch skriniach. Vypožičalo sa 630 zväzkov.

1909

Knižnica mala vo svojich fondoch 946 zväzkov kníh. Celkový počet čitateľov bol 27. Títo čitatelia si vypožičali 213 zväzkov.

1910

Bol založený čítací spolok. Zakladajúcich členov bolo 54. Nachádzal sa v troch miestnostiach hotela Magyar Korona. Denníky, ktoré členovia čítali, boli iba v maďarskom jazyku. Boli to hlavne denníky, ktoré prinášali najviac informácii z Vranova. Boli to denníky ako Zemplén, Naša zastava, Felsȍ Zemplén, Felvidéki Közlöny, Felvidéki Szemple.

1912

V tomto období mala knižnica 45 čitateľov, ktorí si vypožičali 327 zväzkov. Po knihovníkovi Horgónyiovi bol v týchto rokoch knihovníkom Andrej Leškovič, daňový úradník – kontrolór.

1921

Koncom roka dochádza k ukončeniu činnosti promaďarského Vranovského kasína, knižnice a čitárne, ako aj Čítacieho spolku. Majetok kasína a spolku, dve skrine a 188 románov a časopisov, bolo odpredaných na verejnej dražbe, ktorá sa uskutočnila v miestnosti vranovskej Úverovej banky. Odpredaj majetku sa uskutočnil na základe rozhodnutia župana Zemplínskej župy.

1922

Vranovčania dostali novú knižnicu na pôde MO Matice slovenskej vo Vranove. Otvorenie prvej verejnej knižnice MO Matice slovenskej vo Vranove sa uskutočnilo 1. apríla 1922. Podrobne o tejto udalosti informovala Zemplínska stráž. Založenie obecných knižníc ukladal knižničný zákon č.430/1919 Zb.

1934

Začiatkom februára sa konalo vo Vranove významné podujatie pre knihovníkov a kronikárov okresu. Pracovnej schôdze sa zúčastnilo 35 obecných knihovníkov a 29 kronikárov. O tom, ako sa majú viesť verejné obecné knižnice, prednášal Jozef Kovář, učiteľ meštianskej školy a zároveň knihovník obecnej knižnice vo Vranove.

1939

V tomto roku zaznamenáva knižnica slabšiu návštevnosť a to aj vďaka rušným časom. K zlepšeniu situácie došlo koncom leta, keď sa knižnica presťahovala do nových a vyhovujúcich priestorov Kultúrneho domu. Knižnica skvalitnila svoje služby aj otvorením čitárne, ktorá bola otvorená a odovzdaná k dispozícii čitateľom v mesiaci novembri.

1945

Starostlivosť o obecnú knižnicu vo Vranove pripadlo Okresnej osvetovej rade vo Vranove. Na základe Dekrétu prezidenta republiky č. 130 z 26.10.1945 pripadla starostlivosť o oblasť kultúry, osvety a športu miestnym a okresným osvetovým radám.

1948

Po februári 1948 došlo k prebudovaniu miestnej knižnice, ako aj všetkých knižníc vranovského okresu v duchu novej ideovo-politickej orientácie. Delegátom okresnej konferencie KSS vo Vranove bola predstavená správa o tejto prestavbe na jar roku 1950.

1951

V marci Povereníctvo informácii a osvety vydalo úpravu, na základe ktorej sa obecné aj mestské knižnice premenovali na „ľudové knižnice“. Úlohu vychovávať ľud ideovo-politicky a mravne mala na starosti vo Vranove Okresná ľudová knižnica – OĽK.

1952

V decembri Povereníctvo školstva a osvety vydalo výnos o zriaďovaní osvetových izieb, osvetových besied a domov osvety. Na základe tohto výnosu sa OĽK mala zlúčiť s Domom osvety vo Vranove.

1954

Koncom roka knižnica mala 2716 zväzkov, mala registrovaných 489 čitateľov a počet výpožičiek na mesiac bol 950. Riaditeľom knižnice bol p. Repko. Vedúca knižnice sa zúčastňovala aj v tomto období vyraďovania „nevhodnej“ literatúry v MĽK. Vo februári OĽK vo Vranove usporiadala prvú čitateľskú konferenciu o knihe „Osie hniezdo“ od Kataríny Lazarovej.

1955

OĽK vo Vranove sa od 1. januára 1955 odčlenila od Domu osvety. Riaditeľkou knižnice bola Emília Burdová 1955 – 1982.

1960

V tomto roku došlo k zrušeniu vranovského okresu. Na základe tejto územnej zmeny sa OĽK vo Vranove zreorganizovala na Miestnu (mestskú) ľudovú knižnicu – MĽK. Stala sa pobočkou OĽK v Michalovciach. Knižnica v tomto období zápasila s nevhodným umiestnením, ako aj s obmedzenými finančnými prostriedkami.

1968

Došlo k opätovnému vytvoreniu vranovského okresu. Knižnica vo Vranove sa opätovne zreorganizovala na OĽK vo Vranove.

1969

V Kultúrnom dome Čemerné vznikla Pobočka knižnice.

1970

Okresná knižnica bola umiestnená v budove na ulici Duklianskych hrdinov. Bola zriadená bibliograficko-informačná služba, ktorá prispela k skvalitneniu knižničných služieb. Vydával sa aj metodický spravodajca.

1971

Sťahovanie Okresnej knižnice vo Vranove 1971 – 1972.

1974

K trom oddeleniam, detskému, dospelému a bibliografickému, pribudlo aj štvrté – oddelenie politickej a náučnej literatúry.

1975

Knižnica mala dve funkčné pobočky.

1977

Družobná spolupráca s mestom Veľké Berezné v ZSSR.

1982

V roku 1982 nastúpila za riaditeľku knižnice Mgr. Margita Foberová, ktorá pôsobila v tejto funkcii do roku 1993. Knižnica sa v tomto roku rozšírila o pobočku na Sídlisku 1. mája. Druhé miesto v celoslovenskej súťaži Knihou bližšie k priateľom v Banskej Bystrici.

1983

Týždeň detskej knihy vo Vranove. Zavedenie nových foriem kolektívnej práce s deťmi – exkurzie, Zápis prváčikov, Rozprávka na súkenku, Rozprávkové dopoludnia. Organizovali sa besedy v pionierskych táboroch pre rómske deti v obciach vranovského regiónu.

1985

Prvé miesto v súťaži ľúbostnej poézie rómskej mládeže pod vedením Emílie Koľbíkovej v Košiciach.

1986

V tomto roku začal činnosť Klub milovníkov poézie a začínajúcich autorov.

1987

Knižnica sa presťahovala do novej budovy Mestského domu kultúry (MsDK), tu sa zriadilo hudobné oddelenie, ktoré fungovalo aj ako klubová čitáreň a videopožičovňa. V tomto období mala knižnica 76 tisíc zväzkov kníh.

1988

Pre čitateľov knižnice pribudla medziknižničná výpožičná služba, budovanie kartotéky osobností okresu Vranov.

1989

Zriadila sa klubová čitáreň v priestoroch chodby, ktorá existovala do roku 1991.

1990

Došlo k delimitácii Okresnej knižnice vo Vranove pod priame riadenie MK SR – koniec roku 1990. Zrušili sa pobočky na Sídlisku 1. mája, v Hencovciach a v Čemernom pre nevyhovujúce priestory. Premiéru mala Nedeľa v knižnici. V tomto období sa vykonávala práca s postihnutými deťmi a činnosť Klubu rodičov s postihnutými deťmi.

1991

Metodické oddelenie sústredilo svoju činnosť na usmerňovanie knižníc v oblasti plnenia základných činností, organizovali sa metodické dni v strediskových knižniciach do roku 2000. Založenie Krúžku šikovných rúk pri klubovej čitárni, ktorý sa schádzal dvakrát za mesiac.

1992

V rámci podujatia „Spisovateľ medzi nami“ navštívil knižnicu spisovateľ Peter Juščák.

1993

V rokoch 1993 – 1999 pôsobila ako riaditeľka knižnice Mgr. Tatiana Koščová. Knižnica spustila automatizáciu knižnice a zakúpila jeden PC. Začala sa spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Požičiavanie zvukových kníh v spolupráci s Knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči.

1994

Knižnica začala retrospektívne spracovávať knižničný fond v programe LIBRIS v r. 1994 – 1995. K dispozícii boli dva PC. Bibliografické záznamy sa začali spracovávať v programe BIBLIS. Stretnutie s rodákom Albertom Marenčinom.

1995

Návšteva prof. Emílie Kováčovej v knižnici – manželky prezidenta SR Michala Kováča.

1996

Došlo k zmene názvu knižnice na Vihorlatskú knižnicu v súvislosti so zmenou zriaďovateľa – Vihorlatského kultúrneho centra so sídlom v Humennom; 1996 – 1998. Bol spracovaný celý fond v systéme LIBRIS a boli plne automatizované všetky subsystémy. Svoju činnosť začal Klub milovníkov písaného slova MIPIS.

1997

Knižnica sa stala členom Združenia východoslovenských knižníc ZVYKNI. Celoslovenský seminár riaditeľov a metodikov slovenských knižníc.

1998

Prvá beseda s historikom doc. Imrichom Michnovičom o histórii Vranova.

1999

Zmena názvu knižnice na Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou – zriaďovateľ Krajský úrad v Prešove. Riaditeľkou knižnice sa stala Mgr. Emília Antolíková. Prvý ročník detskej čitateľskej súťaže Kráľ čitateľov.

2000

Knižnica sa pripojila na internet a začala zverejňovať informácie o knižnici na portál www.vranov.sk. Zapojenie sa do celoslovenského projektu Týždeň slovenských knižníc – prvý ročník. Prvý ročník autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT a Rozprávka 2000. Pravidelný cyklus besied (2000 – 2004) s doc. Imrichom Michnovičom o dejinách Vranova k jeho pripravovaným publikáciám.

2001

Realizovaný projekt Knižnica ako komunitné centrum – zriadenie Informačného centra pre nezamestnaných na novozriadenom oddelení špeciálnych služieb a čitárne. V rámci realizovaného projektu sa riaditeľka knižnice zúčastnila návštevy knižnice v Slovinsku.

2002

Zmena zriaďovateľa knižnice. Od 1. apríla 2002 sa zriaďovateľom stáva Prešovský samosprávny kraj. Zverejnenie informácii o knižnici na vlastnej webovej stránke. V čítaní je poznanie – celoslovenský projekt zameraný na motiváciu detského čitateľa. Získanie statusu „Partnerská knižnica Parlamentnej knižnice NR SR v Bratislave“.

2003

Knihovnícky jarmok – prezentácia knižnice pred budovou DK. Realizácia projektu Poďme robiť demokraciu – informácie pre občanov. Knižnica ako komunitné centrum – „Hľadám si prácu“ – prezentácia profesií pre nezamestnaných na trhu práce.

2004

Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie pre deti, keď detskí čitatelia strávia noc v knižnici – prvý ročník. Vzdelávanie v oblasti základných zručností práce s PC a internetom.

Zapojenie sa do celoslovenského projektu KIS3G – aplikácia systému Virtua na bibliografickom oddelení, spracovávanie bibliografických záznamov vo výmennom formáte MARC 21. Zaregistrovaných bolo rekordne 5 526 používateľov knižnice.

V rámci podujatia Medzinárodný deň detskej knihy navštívil knižnicu úspešný slovenský spisovateľ a textár Daniel Hevier. Prezentácia knihy Petra Juščáka Michal Kováč a jeho bremeno za účasti bývalého prezidenta SR Michala Kováča.

 2005

Zavedenie projektu KIS3G – knižnično-informačného systému tretej generácie pre verejnosť. Implementácia a spustenie systému Virtua pre služby čitateľom. Webová stránka knižnice www.vthk.skPri príležitosti 735. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov sa uskutočnilo stretnutie s vranovským rodákom, vydavateľom, prekladateľom a riaditeľom BIBIANA v Bratislave Petrom Čačkom.

2006

Dni detskej knihy v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, ktoré každoročne organizuje Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA Bratislava. Navštívilo nás viac ako 20 spisovateľov pre deti a mládež a zorganizovali sme s nimi viac ako 30 rôznych podujatí.

2007

Knižné hody – podujatie o knihách, hlavnou myšlienkou bolo spájať ľudí cez knihy a čítanie. Regionálnu súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského po prvýkrát organizovala Hornozemplínska knižnica.

Vznik Občianskeho združenia Korálky pri Hornozemplínskej knižnici. Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

2008

Hornozemplínsku knižnicu navštívil 22. februára veľvyslanec USA Vincent Obsitnik. Táto návšteva sa uskutočnila pri príležitosti vernisáže putovnej výstavy „Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach.“

V júni sa uskutočnil úspešný projekt – Komunitná knižnica – 1. celoslovenský odborný seminár.

2009

SAKAČIK 2008 – cena SAK za rok 2008 za súbor výnimočných komunitných projektov. Úspešný projekt na podporu čítania Vranovské knihodni, v rámci ktorého navštívili knižnicu: Gabriela Futová, Roman Brat, Peter Holka, Jozef Banáš, Oľga Feldeková, Jozef Žarnay, Ján Zambor, Ivona Březinová, Pavol Hudák, Igor Soľaník. Okrem týchto stretnutí sme v roku 2009 realizovali besedy aj s ďalšími autormi: Ján Zambor, Pavel Urban, regionálni autori: Pavol Bindas, Martin Lupčo, Vladimír Štefanič a už spomínaní Pavol Hudák a Igor Soľaník. Literárny večer bol spojený s Piano tour Katky Koščovej.

2010

V rámci projektu Zelená pre seniorov – otvorenie vzdelávacieho a informačného centra seniorov. Na oddelení bibliografie vypracovaných 173 rešerší z online katalógov. Stretnutie s regionálnym autorom Mariánom Tkáčom a prezentácia jeho bibliografie.

2011

Týždeň mozgu – prvýkrát sme sa zapojili do celosvetového podujatia. On-line služba World Public Library, ktorá sprístupňuje niekoľko miliónov elektronických kníh. Táto elektronická databáza umožňovala počas 12-tich týždňov bezplatne stiahnuť e-knihy. Stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. História vranovských ulíc s Mgr. Cyrilom Melničákom – cyklus stretnutí s čitateľmi knižnice k pripravovanej publikácii.

2012

Pri príležitosti 90. výročia vzniku vranovskej knižnice zorganizovala knižnica odborný seminár pre knihovníkov v priestoroch knižnice, ktorého sa zúčastnila vedúca odboru kultúry PSK Mgr. Eva Arvayová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc PhDr. Daniela Džuganová a ďalší vzácni hostia. Knihovníkov prijal v obradnej sieni primátor mesta Ing. Ján Ragan za účasti poslancov mestského zastupiteľstva a riaditeľov knižníc zo Slovenska. V kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina Komajota. Noc literatúry – osobnosti vranovského regiónu čítali zo svetovej literatúry. Projekt Zjednodušíme vrátenie kníh – sprevádzkovanie Biblioboxu na nepretržité vrátenie zapožičaných kníh. Prezentácia knihy regionálneho autora a pedagóga Jána Kopinu Posunok s posmešníkmi.

2013

Zriadenie novej služby pre imobilných používateľov Knižný kuriér. Celoslovenský odborný seminár Aktívne starnutie a knižnice pre knihovníkov a seniorov s medzinárodnou účasťou. Projekt finančne podporil Úrad vlády SR v rámci dotačného programu: Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

2014

Zlaté ocenenie – špeciálna cena za Najzodpovednejšia knižnica v súťaži ZODPOVEDNE.SK. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo. Projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

2015

Úspešný rok v oblasti spracovania grantov a projektov – 10 podporených a realizovaných projektov na aktivizáciu čítania a vzdelávania. Jeden z najobsiahlejších nákupov kníh do knižničného fondu, zakúpených bolo 3277 titulov s finančnou podporou PSK a MK SR. Turné HEVI TOUR 60 so spisovateľom Danielom Hevierom v estrádnej sále DK. Prezentácie knihy Svet zachránia rozprávky sa zúčastnilo viac ako 350 detí vranovského regiónu. Prezentácia knihy regionálneho autora Cyrila Melničáka – História vranovských ulíc.

2016

Cena primátora mesta Vranov nad Topľou – ocenenie pre knižnicu za dlhoročné kvalitné poskytovanie služieb čitateľom.

Počas roka bolo pripravených 421 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo spolu 13 568 návštevníkov.

Zriadenie Staničnej knižnice na vlakovej stanici a Knižnice na kúpalisku.

Výstava slovenského ilustrátora Miroslava Regitka Obrázky zo Slnečnej ulice.

Celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA sa uskutočnil v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na Zelenej Lagúne.

2017

Pri príležitosti 95. výročia vzniku vranovskej knižnice – Medaila predsedu PSK Petra Chudíka a Pamätný list Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou za rozvoj a propagáciu čítania, dlhoročný angažovaný a profesionálny prístup pri zabezpečovaní knižnično-informačných služieb pre obyvateľov, za úspešnú metodickú činnosť a za rôznorodé kreatívne komunitné aktivity, ktoré obohacujú život v meste Vranov nad Topľou.

Prezentácia 3D tlačiarne v knižnici počas Týždňa slovenských knižníc.

2018

■ Mgr. Emília Antolíková sa dňa 14. júna 2018 stala vedúcou odboru PSK, riadením
poverená Mgr. Danka Molčanová.
■ HK vo Vranove n. T. aktívne spolupracovala v rámci roka s obcou Malá Domaša
na projekte Tradície a remeslá v dreve – Poľsko-slovenská etnografická cesta.
■ Na nákup kníh, periodík a špeciálnych dokumentov bolo použitých 44 323,– €.
Kúpených a zaprírastkovaných bolo 4 687 knižných jednotiek a vyradených bolo 3
530 knižných jednotiek. Zaregistrovaných bolo 4 552 používateľov, z toho 1 704
detí do 15 rokov. Celkový počet výpožičiek bol 199 546. Pracovníci knižnice
pripravili 565 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 25 606 návštevníkov.
■ Erasmus+ Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky, zúčastnili sa ho dve
pracovníčky knižnice, ktoré v rámci dvojtýždňového pobytu obohatili svoje
skúsenosti v Národnej knižnici ČR v Prahe.
■ Grant na realizáciu mobilitného typu.
■ V rámci vzdelávania knihovníkov v rámci Slovenska podujatia: Komunitná
knižnica – Rodinná kronika s Mgr. Agátou Krupovou a Ing. Mikulášom
Majerčinom, Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš
rýchlo.
■ Najobľúbenejšími aktivitami boli stretnutia so spisovateľmi a zaujímavými
osobnosťami: s Danielom Hevierom, Branislavom Jobusom, Máriou
Ferenčuhovou, Timoteou Vráblovou, Vandou Rozenbergovou, Katarínou
Mišovičovou, Martou Fartelovou, Petrom Karpinským, Martinom Hakom,
Katarínou Koščovou, Gabrielou Futovou, Alžbetou Verešpejovou, Markou
Staviarskou, s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, Václavom Ihnátom, Martinom
Husovským, Martinom Mihalčinom, Wugabom, Zuzanou Kardošovou.
■ Stretnutia s regionálnymi autormi, ktorí u nás prezentovali svoje nové knihy: Oľga
Švedová, Cyril Melničák, Jaroslav Gál, Zuzana Kubačková, Ján Kizling.
■ Pre znevýhodnených spoluobčanov: projekt s medzinárodnou účasťou Pomôžme
ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo, Ateliér duše –
prehliadka prednesu poézie a prózy, Základy počítačovej gramotnosti, Tréningy
pamäti.
■ Od 5. marca 2018 boli čitateľom ponúknuté Tematické rozprávkovo – náučné kufríky.
Obsah kufríkov bol starostlivo vyberaný. Ich hlavným poslaním je podporiť čítanie v rodine.
■ Noc s Andersenom – 15. medzinárodné podujatie na podporu čítania. Hosťom bola
obľúbená spisovateľka pre deti a mládež Gabriela Futová, ktorá prišla spolu so
svojím psíkom. Deti si pripravili vlastné ovocné torty so šľahačkou a postavili
veľkú „knihotortu“ – tortu z kníh. Noci s Andersenom sa zúčastnilo 29 detí a
dospelých.
■ Komunitná knižnica – Komunitná knižnica pre rodinu od 5. do 7. júna 2018 –
Hotel Zelená Lagúna – Domaša (Dobrá). Pozostával zo štyroch samostatných
workshopov (Čítanie v rodine, Pamäť, Kreativita, Príjemné miesto) a samotného
odborného programu.
■ Novinka: Vyšívací stroj, ďalší člen do rodiny Makerspace.

2019

■ 1. marca 2019 – nové vedenie, riaditeľkou sa stala Mgr. Danka Molčanová.
■ Ocenenie Knižnica roka v súťaži o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu pod
názvom „Knižnica roka 2018“ udeľovanú Ministerstvom kultúry SR.
■ Medzi úspešné projekty patria: Vranovské knihodni, Za poznatkami a zážitkami s
novou knihou, Čítačka s písačkou.
■ 1. ročník LiFe Vranov (Vranov žije čítaním), 5. – 7. jún 2019.
Neformálne osobné stretnutia s tvorcami súčasnej slovenskej literatúry s cieľom
pomôcť navrátiť knihy a čítanie späť do našich rodín. Spisovatelia zúčastnení na
festivale: Lena Riečanská, Ján Pochanič, Alžbeta Verešpejová, Paulína
Feriancová, Peter Gajdošík a Barbora Kardošová. Miestom realizácie bol priestor
(tribúna) pred HK vo Vranove n. T.
■ Detský letný tábor Indiánske leto.
■ Regály, Nový dizajn – príťažlivé miesto pre čitateľov.
■ Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo.
■ V roku 2019 HK vo Vranove n. T. navštívili títo spisovatelia: Jozef Banáš,
Gabriela Futová, Valentín Šefčík, Lena Riečanská, Alžbeta Verešpejová, Paulína
Feriancová, Zuzana Kuglerová, Mária Štefanková, Ondrej Kalamár, Slávka
Kubíková, Martina Monošová, Ivana Gibová, Jožko Jenčo, Ján Pochanič, Peter
Karpinský, Barbora Karodšová, Peter Gajdošík, Gustáv Murín, Cyril Melničák,
Mária Fečkovičová-Lukáčová, Hanka Servická.
Lektorovali a prednášali na podujatiach: Ľudmila Velichová, Viera Smoláková,
Adriána Ščepániková, Filip Horník, Ľubica Békeniová, Roman Giebisch, Juraj
Snopek, Marek Tettinger, Samuel Bruss, Agáta Krupová, Peter Orendáč,
Vladimíra Širáková, Stanislav Soták, Ladislav Krivda, Martin Lupčo, Marián
Prokopič, Martin Drobňák, Libuša Ščerbová, Marta Kertisová, Miroslav Kravec,
Zuzana Križanská, Ján Jusko, Pavol Bober, Gabriela Bradovková, Bibiána
Kolarčíková, Ľubica Tomková.
■ 1. ročník Národný týždeň manželstva – Rodina je dar, Valentínske variácie pre
žiakov ZŠ, Stretnutie študentov stredných škôl na prednáške: Manželstvo je stále
In – Mgr. Pavlom Boberom.
■ Prezentácia vyšívacieho stroja – záujem u mamičiek na materskej a rodičovskej
dovolenke a tiež u senioriek.
■ Prezentácia knihy – „Vichodňarske rozpravočky“ Jožka Jenča. Ide o knihu 11-tich
hravých a veselých ilustrovaných rozprávok pre deti, ale aj dospelých, napísaných
vo východoslovenskom dialekte od režiséra, dramatika a autora divadla KĽUD
Kladzany.
■ Besedy so spisovateľmi: Gustávom Murínom a Jozefom Banášom.
■ BOOKSTART – s knihou do života. Prednáška v rámci projektu Erasmus+
s Romanom Giebischom z NK ČR.
■ Vzdelávací seminár Úspešná písomná komunikácia 10. – 11. júna 2019. Lektorkou
seminára bola doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Národohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave). V odbornej prezentácii boli témy:
Normalizovaná úprava písomností, Jazyková kultúra a štylizácia úradných
písomností, E-etiketa a elektronická komunikácia.
■ Projekt: Spája nás minulosť i prítomnosť, ktorý finančne podporilo MK SR. Jeho
zámerom bolo aktivizovať ľudí so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené
skupiny obyvateľstva prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a tvorivých
činností. Odborným garantom projektu bola Mgr. Agáta Krupová, odborníčka na
dejiny kultúry okresu Vranov n. T. a metodička pre tvorbu obecných kroník. V

rámci projektu sa dňa 14. júna 2019 uskutočnilo celodenné genealogické
vzdelávanie pre verejnosť a odborný seminár k téme Aktivizácia skupín
ohrozených sociálnym vylúčením v podmienkach regionálnej knižnice.
■ Prezentácia knihy Ako si zostaviť rodokmeň – Spoznajte históriu svojho rodu, za
účasti autorov Mgr. Mareka Tettingera a Ing. Juraja Snopeka, genealógov,
zakladateľov Genealogického inštitútu Slovenska. Celodenného genealogického
vzdelávania sa zúčastnilo 79 účastníkov.
■ Letné stretnutie mladých v Book Club-e.
■ INDIÁNSKE LETO S KNIHOU – pre všetky deti, ktoré chceli počas leta zažiť
jedinečné prázdniny v knižnici a vychutnať si leto s knihou, spoznať nových
kamarátov a získať nezabudnuteľné zážitky sa pripravil denný letný tábor, ktorý sa
realizoval v termíne od 22. júla do 26. júla 2019. Dvadsať detí zažilo päť dní
plných zábavy, dobrodružstva a súťaženia, spoznali množstvo nových indiánskych
príbehov, vyskúšali nové kreatívne techniky v tvorivých dielňach, zábavu,
športové hry či výlety. Tábor sa realizoval v knižnici, v okolí knižnice – na
detskom ihrisku a v Košiciach v Indiánskom centre Alpinka. Realizátormi aktivít v
tábore boli: Jozef Tušim (ilustrátor), Valentín Šefčík (spisovateľ), Peter Lojan
(geograf), Stanislav Soták (netradičné športové hry), Bibiána Kolarčíková
(creatorka – tvorivé servítkové techniky), Vladimíra Širáková (zubná lekárka) a
Beáta Kovalíková (creatorka – BK papierové kvety). Detský tábor sa realizoval z
projektu „Indiánske leto s knihou“.
■ Aby pamäť nestarla… konferencia s medzinárodnou účasťou 5. – 6. septembra
2019 – určená seniorom, trénerom pamäti pod záštitou prof. PhDr. Beáty
Balogovej. Realizovali sa kultúrno-vzdelávacie aktivity pre ľudí so zdravotným
postihnutím, zredukoval sa počet neinformovaných a zaviedli sa do praxe základné
zručnosti ako systematicky neformálne vzdelávanie, napr. využívaním prvkov
biblioterapie, poetoterapie a imagoterapie.
■ Besedy so spisovateľmi: 22. novembra 2019 so slovenskou autorkou Slávkou
Kubíkovou, ktorá sa podrobne venuje vplyvu digitálneho sveta na rozvoj detského
mozgu, kognitívnych schopností detí a ich schopnosti konverzácie.
■ Poviem ti básničku pre deduška a babičku – 2. ročník súťaže v prednese poézie
pre deti z materských škôl. Do súťaže sa zapojili deti regiónu Vranov n. T., ktoré
svojou básničkou potešili nielen starých rodičov. Ocenenia získali – 1. miesto
Viktória Krajňáková (CZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia), 2. miesto Matúš Hreha (MŠ
Okulka), 3. miesto Laila Michaela Tabaka (MŠ Ul. 1. mája), špeciálne miesto
Ivan Krišta (MŠ Okulka).
■ Deň PSK 12. novembra 2019 (utorok). Počas celého dňa bol pripravený hodnotný
program na tému Nežná 30 s odbornými lektormi PhDr. Martin Lupčo, PhD.,
Mgr. Ladislav Krivda, PaedDr. Ing. Peter Orendáč. Tréning pamäti pre seniorov s
certifikovanou trénerkou II. stupňa Mgr. Mariannou Majzlíkovou.
Prednáška Domaša včera a dnes s regionálnym autorom Cyrilom Melničákom.
„Poznáš PSK?“ (online kvíz, ako poznáš PSK) a výstava kníh s tematikou Nežnej
revolúcie.
■ Od 11. novembra do 12. novembra prebiehala Novembrová burza kníh.
■ Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu… vyhodnotenie celoslovenskej súťaže o
najlepšiu komiksovú prácu. Do súťaže bolo zapojených 116 prác a pracovalo na
nich spolu 125 žiakov z 10 škôl. Z vranovského regiónu: ZŠ Bernolákova, ZŠ
Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Bystré, ZŠ Vechec, Cirkevná spojená škola
Vranov, Stredná odborná škola A. Dubčeka Vranov, ZŠ Sedliská, ale aj zo škôl
mimo regiónu: ZŠ Kamenica nad Cirochou a ZŠ Sekule. Súčasťou vyhodnotenia

bola aj prednáška Petra Karpinského na tému „Dejiny komiksu“, v ktorej všetkým
zúčastneným autor predstavil vznik a postupný vývoj tohto osobitného druhu
umenia.
■ 12. decembra 2019 (štvrtok) prebiehalo Adventné popoludnie priateľov knižnice so
speváčkou ľudových rusínskych, šarišských a duchovných piesní Hankou
Servickou, spojené s prezentáciou a autogramiádou knihy Špivanky Servickej
Hanky.
■ Knižnica roka 2018.
Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 1. premiérový ročník súťaže o najlepšiu
slovenskú verejnú knižnicu pod názvom „Knižnica roka 2018“. Kritéria súťaže
Ministerstvom kultúry SR boli postavené tak, že titul sa udelí verejnej knižnici za
výnimočné výsledky v zabezpečovaní knižnično-informačných služieb a za
posilnenie jej miestneho a regionálneho významu a organizovanie komunitných
podujatí. Dôraz bol položený na zvyšovanie profesionality vykonávaných činnosti
hodnotených knižníc. Na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR,
Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc získala titul Knižnica roka 2018 v kategórii
regionálna knižnica: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Pri jej
hodnotení bola vyzdvihnutá realizácia komunitného podujatia „Komunitná
knižnica“ a vydanie a prezentácia publikácie pod názvom „Príbehy dávnych
remeselníkov“, ktorá bola pripravená v spolupráci s obcou Malá Domaša.
Hodnotiaca komisia osobitne vyzdvihla významný počin knižnice v oblasti
skvalitňovania knižnično-informačných služieb prostredníctvom projektu
Fablabik. V piatok 28. júna 2019 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulov Knižnica roka 2018, ktorého sa
zúčastnili Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry PSK v Prešove, Mgr.
Danka Molčanová, riaditeľka HK vo Vranove n. T., ktoré prevzali z rúk
ministerky kultúry Ľubice Laššákovej historický prvé ocenenie laureátov
„Knižnica roka“.

2020

■ Rok 2020 sa zapíše do histórie ako rok, keď naplno vypukla pandémia ochorenia Covid-19.

■ Nová online služba e-knihy. V období domácej karantény sa zo strany čitateľov zaznamenal

zvýšený záujem o e-knihy. Proces výpožičky e-knihy sa realizuje prostredníctvom online katalógu

knižnice, ktorá v spolupráci s portálom Palmknihy (predtým eReading) ponúka na vypožičanie vyše

9000 e-kníh.

■ September 2020 – nový knižnično-informačný systém Dawinci určený všetkým knižniciam

Prešovského kraja.

■ Top 10 úspešných podujatí roka:

 1. Teens day pre násťročných – prvý ročník.
 2. Letné štvrtky v knižnici.
 3. Denný letný tábor v knižnici – Piráti z Hornozemplínskej knižnice.
 4. Knižné medové dni.
 5. Adventný večer s Hankou Servickou.
 6. Tréningy pamäti pre seniorov.
 7. Ateliér duše – prednes poézie pre dospelých.
 8. Erasmus+.
 9. Makerspeace.
 10. LiFe Vranov 1. ročník – na tribúne pred budovou knižnice.

■ Vydanie regionálnej publikácie Lomnica v premenách času, na ktorej vydaní sa podieľala aj

vranovská knižnica. Kniha bola uvedená do života spolu s regionálnymi autormi JUDr. Pavlom

Molčanom a PhDr. Martinom Lupčom, PhD. Hudobným hosťom večera bola speváčka Hanka

Servická.

■ Erasmus+ podporený projekt s názvom Inovatívne trendy so zahraničných knižníc,

v rámci tejto mobility si knižnica naplánovala stáže do Poľska a Dánska.

2021

■ Špeciálne pozdravy k Týždňu slovenských knižníc pre čitateľov HK od slovenských

spisovateľov pre deti, mládež a dospelých boli zverejňované na webstránke a FB knižnice.

Svoje pozdravy zaslali knižnici obľúbení spisovatelia pre dospelých Emily D. Beňová, Kristína

Brestenská, Michaela Ella Hajduková. Z autorov pre deti a mládež: Valentín Šefčík, Gabriela

Futová, Katarína Mikolášová, Zuzana Kubašáková a ilustrátor Filip Horník.

■ V apríli – výstava rúšok pod názvom Rok po… alebo aké rúška sme nosili (trvala do 30.

júna 2021), ktorá priblížila rôzne typy rúšok od inštitúcií, dizajnérov, konferenčných firiem,

zákazkových krajčírstiev po domácky ušitých aj tie, ktoré vyrábala vranovská knižnica nielen

pre zamestnancov, ale aj rodinných príslušníkov a pre obyvateľov mesta Vranova n. T.

■ Denný letný čitateľský tábor v knižnici Vesmír – hviezdy – hviezdičky, ktorý trval od 19.

do 23. júla a zúčastnilo sa ho 21 detí. Deti navštívili Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom

a v putovaní za poznaním pokračovali až do Astronomického observatória na Kolonickom

sedle, v spolupráci s Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom.

■ Úspešným podujatím leta boli aj Letné štvrtky v knižnici, osem štvrtkov zameraných na

rôzne oblasti: Tvorivý štvrtok s Boženou Vargovou, Literárny štvrtok s autormi Katarínou

Mikolášovou a Ján Pochaničom, Výtvarný štvrtok s ilustrátorom Filipom Horníkom, Tanečný

štvrtok s Martinou Rusnákovou a rómskou tanečnou skupinou Čiriklóre, Hudobný štvrtok s

učiteľom hudobnej výchovy Radovanom Zajícom, Divadelný štvrtok s bábkovým divadlom

Babadlom z Prešova, Historický štvrtok so skupinou historického šermu Vikomt zo Sniny a

Športový štvrtok s lektorkou fitneskou Petrou Novákovou. Letné štvrtky navštívilo 433 detí.

■ V Majerovskom kaštieli sa realizovala dvojdňová medzinárodná konferencia Aby pamäť

nestarla… Odborným garant projektu – prof. PhDr. Beáta Balogová PhD., dekanka Filozofickej

fakulty PU v Prešove. Hlavnou témou boli skúsenosti s trénovaním pamäti počas Covid-19.

Skúsenosti s biblioterapiou, muzikoterapiou a poetoterapiou zo Slovenska, Čiech a Poľska.

■ Celkový počet podaných projektov bolo 22, z toho schválených 15 projektov.

■ Erasmus+ akreditácia na ďalšie mobility a plánovanie navštívenia knižnice v Česku,

Poľsku, Holandsku, Chorvátsku a Portugalsku.

■ Vznikol Klub rodičov – rodičia majú možnosť stretávať sa a hovoriť tak o spoločných

problémoch pri výchove detí.

■ Otváracia konferencia projektu Multifunkčné centrum 4.0.

■ Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad

Topľou, bola schválená Zastupiteľstvom PSK, pre vranovskú knižnicu, ktorá je vo vlastníctve

PSK.

■ Erasmus+ Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc – mobilita Wroclaw, Poľsko – zúčastnení:

 1. Molčanová, M. Majzlíková, M. Novotný.

2022

■ „Vianoce môžu byť aj celý rok…“ takýmito krásnymi slovami a novoročným prianím Anka

Servická a manželia Janíčkovci potešili priateľov Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad

Topľou.

■ Kráľovnou detských čitateľov za rok 2021 sa stala Laura Pivovarníková.

■ Erasmus+ Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc – projekt na vzdelávanie dospelých

a výmenu skúseností zamestnancov. Mobilita, Dánsko – zúčastnení: D. Molčanová, M.

Majzlíková, M. Bačovčinová.

■ Medailóny riaditeliek – 31. marca – moderovaná diskusia pri príležitosti 100. výročia vzniku

knižnice vo Vranove n. T. – na stretnutie prijali pozvanie štyri žijúce riaditeľky, podujatie viedol

facilitátor a historik Martin Lupčo.

■ 1. apríla 2022 sa uskutočnili oslavy 100. výročia vzniku knižnice vo Vranove nad Topľou.

V piatok 1. apríla prijal knihovníkov v Obradnej sieni Vranova nad Topľou primátor mesta

Ján Ragan. Slávnostným aktom, príhovorom a zápisom do pamätnej knihy mesta vyjadril

poďakovanie súčasným i bývalým riaditeľkám a pracovníkom knižnice. Podujatie sa konalo

pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Stretnutia sa

zúčastnili primátor mesta Ján Ragan, vedúca odboru kultúry Prešovského samosprávneho

kraja Emília Antolíková, predseda Matice slovenskej Marián Gešper, poslanci Prešovského

samosprávneho kraja, prednosta Okresného úradu Alfonz Kobielsky, riaditeľka vranovského

archívu Daniela Ihnátová, predseda Slovenskej asociácie knižníc Ondrej Látka, predsedníčka

pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Monika Naštická, riaditelia knižníc

PSK, riaditelia kultúrnych inštitúcií, stredných, základných, materských a umeleckých škôl

v regióne a ďalší hostia. Programom sprevádzala moderátorka RTVS Zuzana Belková. V

literárno-hudobnom pásme vystúpili bratislavskí umelci Štefan Bučko a Andrea Bučko. Dejiny

knižnice odprezentoval historik Martin Lupčo. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper

udelil Cenu Matice slovenskej Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho Hornozemplínskej

knižnici za zásluhy pri rozvoji národnej kultúry. Primátor mesta odovzdal súčasnej riaditeľke

Danke Molčanovej pamätnú plaketu, ktorú pri príležitosti 100. výročia otvorenia prvej verejnej

knižnice v meste udelil Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

■ Book Club a Book Club junior ponúkajú nové možnosti využitia voľného času deťom a

mladým ľuďom v prospech ich vlastnej budúcnosti aj vďaka čítaniu a vzájomnej komunikácii.

■ Aktívna realizácia nórskeho projektu Multifunkčné centrum 4.0, ktorý sa zameriava na

nedostatok príležitostí pre deti a mládež z marginalizovaných skupín obyvateľstva. Realizoval

sa vydarený Rómsky literárny festival RomLIT, kde sa prepájali všetky druhy rómskeho

umenia. Súčasťou festivalu boli diskusie so zaujímavými slovenskými aj zahraničnými

hosťami, autormi, prezentácia diel rómskych autorov, koncerty, workshopy a iné zaujímavé

aktivity. Snahou bolo predstaviť ľudí z rómskych komunít a centier, ktorí sú dnes úspešní a

známi.

■ Dámsky klub milovníkov poézie. Ponúkli sme priestor na stretávanie sa aj milovníkom básní

a poézie. V rámci projektu Poézia – dotyk – príťažlivosť, ktorý z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia sme 2. marca 2022 pripravili slávnostné otvorenie Dámskeho

klubu milovníkov poézie za účasti spisovateľa, básnika a vydavateľa Petra Milčáka. Ďalšími

hosťami v klube boli: básnik, šéfredaktor Vertiga Ján Gavura, poetka Silvia Kaščáková a

hudobník Dušan Havrilla, spisovateľka, poetka a pedagogička Lenka Šafranová a básnik

Marián Andričík.

■ Ukončené verejné obstarávanie na Rekonštrukciu a modernizáciu budovy knižnice a

kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, Sídlisko 1. mája, ktorá sa podpisom zmluvy začne

rekonštruovať pre vranovskú knižnicu. Úspešným uchádzačom verejného obstarávania je

spoločnosť Betpres, s. r. o. Vranov n. T.

■ Detský letný tábor mal tohto roku nezvyčajný názov MRKni (Mám rád knihy) v dňoch od

 1. júna 2022 do 22. júna 2022. Na podujatia prijali účasť ilustrátor Radko Repický, športovec

Ľubo Soták, ilustrátorka Lucia Kanášová a hosťkou bola aj spisovateľka Miriam Petráňová.

Deti v tomto tábore navštívili aj košickú ZOO.

■ Biblia: kniha kníh a jej príbeh – výstava biblických artefaktov z unikátnej zbierky Michala

Lapčáka, bola k dispozícii od 26. septembra do 30. septembra 2022. Uskutočnila sa aj

moderovaná diskusia s uznávanými biblistami prof. Petrom Dubovským SJ a doc. Bohdanom

Hroboňom v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta,

Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v. v. i. a Postoj media, s. r. o. k témam: Čo to

vlastne Biblia je a čo od nej očakávať? sprevádzal (Matúš Imrich), Slovenský Kalvínsky Žaltár

z roku 1752 (Peter Zubko), Kamadulská Biblia: prvý známy preklad celej Biblie do slovenčiny

(Róbert Lapko) a Preklady Žaltára (Lukáš Durkaj), ktorý zároveň ukončil týždeň venovaný

Biblii – knihe kníh.

■ Komunitná knižnica XII. na Domaši Dobrej, 19. september – 21. september 2022. Konal

sa celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou. Mal za cieľ prezentovať

komunitné aktivity, ktoré pracovníci knižníc realizujú a tak napomáhajú rozvoju komunít v

mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností.

■ Erasmus+ – Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc a Inovatívne trendy II. Je to

projekt vzdelávania dospelých a výmeny skúseností zamestnancov. Pracovníci J. Loukotová

a Ľ. Demčák sa v mesiaci september 2022 zúčastnili mobility v Poľsku v Powiatowa i

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna v Starom Saczu. Pracovníčky V. Zálepová a A. Maďarová

navštívili Knižnicu města Ostravy v Česku.

■ „Aby pamäť nestarla …“ VIII. celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou (2022,

Bardejov) sa konal v rámci projektu “Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla

príliš rýchlo“ podporený MK SR. Dôvodom jeho realizácie je vysoký záujem o neformálne

vzdelávanie ľudí, ktorí majú problémy s pamäťou spolu s ich rodinnými príslušníkmi.

Odborným garantom projektu od roku 2013 je prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD, dekanka

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom je motivovať, informovať a

odovzdávať skúsenosti odborníkov zo sociálnej, zdravotnej i kultúrnej oblasti. Konferencia

sa koná v rôznych mestách Slovenska ako Vranov nad Topľou, Levice, Košice, Bardejov.

Tri vranovské knihovníčky D. Molčanová, M. Majzlíková, E. Antolíková získali akreditované

certifikované oprávnenie s celoštátnou platnosťou na vedenie a realizáciu tréningov pamäti v

centre MEMORY v Bratislave, a tak uskutočňujú pravidelné tréningy pamäti, konferenciu pre

ľudí s postihnutím, ich rodinných príslušníkov, pracovníkov sociálnych služieb, zdravotníctva,

knihovníkov, seniorov, ľudí s postihnutím a ináč znevýhodnených osôb. Súčasťou konferencie

je aj každoročné stretnutie trénerov pamäti zo Slovenska a Česka.

■ 3. ročník podujatia Teens day, ktoré bolo venované tínedžerom (12 – 19 rokov). Podujatie

sa realizuje pri príležitosti osláv Dňa študentstva.

■ Beseda s regionálnym autorom Martinom Lupčom pre gymnazistov na tému Na ceste do

budúcnosti, nezabúdajme na svoju minulosť. V rámci projektu bol zrealizovaný aj Interaktívny

workshop zameraný Ako uspieť v spoločnosti a Participácia mladých ľudí vo svete s lektorom

Danielom Bundom z Digitálnej inteligencie DigiQ v Bratislave. Mladí ľudia boli zapojení do

aktivít, vzájomne si vymieňali svoje poznatky, postrehy a otvorene sa rozprávali o problematike

úspechu v spoločnosti a v pracovnej sfére. Snahou tejto aktivity bolo pomôcť mládeži vo

vranovskom okrese nájsť lepšie miesto v spoločnosti, nájsť si prácu, ktorá ich bude napĺňať,

najmä ako pracovať na sebe a na svojom zdravom sebavedomí, ktoré ich posunie vpred

– k lepšej budúcnosti.

■ Projekt Modernizácia a zvýšenie kvality služieb HK vo Vranove nad Topľou, schválený

od MK SR a MIRRI SR, z výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, Podpora udržateľnosti a

odolnosti kultúrnych inštitúcií, REACT-EU, podporený sumou 201 000 €. Ide to zvýšenie

kvality poskytovaných služieb v knižnici prostredníctvom modernizácie, zlepšenia úrovne

technického, resp. technologického a priestorového vybavenia i funkčného riešenia

knižnice, presťahovaním sa do novozrekonštruovaných a zariadených priestorov. Ide tiež o

zlepšenie úrovne hygienických štandardov knižnice, prostredníctvom obstarania materiálno-technického

vybavenia slúžiaceho na zdravie i v boji proti Covid-19 a to pre návštevníkov aj

osoby pôsobiace v zázemí kultúrnej inštitúcie.

■ Pracovná stáž v OSLO, Nórsko. V rámci prehlbovania medzinárodnej spolupráce a

partnerstva zamestnanci knižnice navštívili tri knižnice v Oslo: Deichman Tøyenbibliotekene,

Deichman Bjørvik a Oslo Public Library. Zúčastnili sa jej: D. Molčanová, R. Časarová,

 1. Dzurovčinová, M. Majzlíková a D. Vasiľová. Získané vedomosti a skúsenosti s prácou s

komunitami knižnici pomôžu aplikovať nové metódy práce s deťmi a mládežou.

 

100 rokov vzniku Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

 

Instagram