História knižnice

Návštevy : 990 

100 NAJ ZO ŽIVOTA VRANOVSKEJ KNIŽNICE

1854

Vznik vranovského kasína, na pôde ktorého bola založená prvá verejná knižnica vo Vranove nad Topľou. Kasíno zohralo dôležitú úlohu v spoločensko-kultúrnom živote a v maďarizačnom úsilí vo Vranove.

1890

Vďaka členom predstavenstva Vranovskej sporiteľne, Imrichovi Szögyenimu a Andrejovi Ciburovi, vznikla prvá verejná knižnica vo Vranove nad Topľou. Je to doteraz najstarší nám známy údaj o histórii tejto inštitúcie. Prvým dobrovoľným knihovníkom bol okresný zverolekár dr. Jozef Horgónyi. V knižnici sa nachádzalo 987 zväzkov kníh.

1902

Bola otvorená čitáreň, ktorá poskytovala dennú tlač. Čitáreň sa nachádzala pri knižnici. Pre čitateľov bol k dispozícii katalóg kníh a časopisov. Vo fondoch sa nachádzalo 799 zväzkov kníh, ktoré boli uložené v dvoch skriniach. Vypožičalo sa 630 zväzkov.

1909

Knižnica mala vo svojich fondoch 946 zväzkov kníh. Celkový počet čitateľov bol 27. Títo čitatelia si vypožičali 213 zväzkov.

1910

Bol založený čítací spolok. Zakladajúcich členov bolo 54. Nachádzal sa v troch miestnostiach hotela Magyar Korona. Denníky, ktoré členovia čítali, boli iba v maďarskom jazyku. Boli to hlavne denníky, ktoré prinášali najviac informácii z Vranova. Boli to denníky ako Zemplén, Naša zastava, Felsȍ Zemplén, Felvidéki Közlöny, Felvidéki Szemple.

1912

V tomto období mala knižnica 45 čitateľov, ktorí si vypožičali 327 zväzkov. Po knihovníkovi Horgónyiovi bol v týchto rokoch knihovníkom Andrej Leškovič, daňový úradník – kontrolór.

1921

Koncom roka dochádza k ukončeniu činnosti promaďarského Vranovského kasína, knižnice a čitárne, ako aj Čítacieho spolku. Majetok kasína a spolku, dve skrine a 188 románov a časopisov, bolo odpredaných na verejnej dražbe, ktorá sa uskutočnila v miestnosti vranovskej Úverovej banky. Odpredaj majetku sa uskutočnil na základe rozhodnutia župana Zemplínskej župy.

1922

Vranovčania dostali novú knižnicu na pôde MO Matice slovenskej vo Vranove. Otvorenie prvej verejnej knižnice MO Matice slovenskej vo Vranove sa uskutočnilo 1. apríla 1922. Podrobne o tejto udalosti informovala Zemplínska stráž. Založenie obecných knižníc ukladal knižničný zákon č.430/1919 Zb.

1934

Začiatkom februára sa konalo vo Vranove významné podujatie pre knihovníkov a kronikárov okresu. Pracovnej schôdze sa zúčastnilo 35 obecných knihovníkov a 29 kronikárov. O tom, ako sa majú viesť verejné obecné knižnice, prednášal Jozef Kovář, učiteľ meštianskej školy a zároveň knihovník obecnej knižnice vo Vranove.

1939

V tomto roku zaznamenáva knižnica slabšiu návštevnosť a to aj vďaka rušným časom. K zlepšeniu situácie došlo koncom leta, keď sa knižnica presťahovala do nových a vyhovujúcich priestorov Kultúrneho domu. Knižnica skvalitnila svoje služby aj otvorením čitárne, ktorá bola otvorená a odovzdaná k dispozícii čitateľom v mesiaci novembri.

1945

Starostlivosť o obecnú knižnicu vo Vranove pripadlo Okresnej osvetovej rade vo Vranove. Na základe Dekrétu prezidenta republiky č. 130 z 26.10.1945 pripadla starostlivosť o oblasť kultúry, osvety a športu miestnym a okresným osvetovým radám.

1948

Po februári 1948 došlo k prebudovaniu miestnej knižnice, ako aj všetkých knižníc vranovského okresu v duchu novej ideovo-politickej orientácie. Delegátom okresnej konferencie KSS vo Vranove bola predstavená správa o tejto prestavbe na jar roku 1950.

1951

V marci Povereníctvo informácii a osvety vydalo úpravu, na základe ktorej sa obecné aj mestské knižnice premenovali na „ľudové knižnice“. Úlohu vychovávať ľud ideovo-politicky a mravne mala na starosti vo Vranove Okresná ľudová knižnica – OĽK.

1952

V decembri Povereníctvo školstva a osvety vydalo výnos o zriaďovaní osvetových izieb, osvetových besied a domov osvety. Na základe tohto výnosu sa OĽK mala zlúčiť s Domom osvety vo Vranove.

1954

Koncom roka knižnica mala 2716 zväzkov, mala registrovaných 489 čitateľov a počet výpožičiek na mesiac bol 950. Riaditeľom knižnice bol p. Repko. Vedúca knižnice sa zúčastňovala aj v tomto období vyraďovania „nevhodnej“ literatúry v MĽK. Vo februári OĽK vo Vranove usporiadala prvú čitateľskú konferenciu o knihe „Osie hniezdo“ od Kataríny Lazarovej.

1955

OĽK vo Vranove sa od 1. januára 1955 odčlenila od Domu osvety. Riaditeľkou knižnice bola Emília Burdová 1955 – 1982.

1960

V tomto roku došlo k zrušeniu vranovského okresu. Na základe tejto územnej zmeny sa OĽK vo Vranove zreorganizovala na Miestnu (mestskú) ľudovú knižnicu – MĽK. Stala sa pobočkou OĽK v Michalovciach. Knižnica v tomto období zápasila s nevhodným umiestnením, ako aj s obmedzenými finančnými prostriedkami.

1968

Došlo k opätovnému vytvoreniu vranovského okresu. Knižnica vo Vranove sa opätovne zreorganizovala na OĽK vo Vranove.

1969

V Kultúrnom dome Čemerné vznikla Pobočka knižnice.

1970

Okresná knižnica bola umiestnená v budove na ulici Duklianskych hrdinov. Bola zriadená bibliograficko-informačná služba, ktorá prispela k skvalitneniu knižničných služieb. Vydával sa aj metodický spravodajca.

1971

Sťahovanie Okresnej knižnice vo Vranove 1971 – 1972.

1974

K trom oddeleniam, detskému, dospelému a bibliografickému, pribudlo aj štvrté – oddelenie politickej a náučnej literatúry.

1975

Knižnica mala dve funkčné pobočky.

1977

Družobná spolupráca s mestom Veľké Berezné v ZSSR.

1982

V roku 1982 nastúpila za riaditeľku knižnice Mgr. Margita Foberová, ktorá pôsobila v tejto funkcii do roku 1993. Knižnica sa v tomto roku rozšírila o pobočku na Sídlisku 1. mája. Druhé miesto v celoslovenskej súťaži Knihou bližšie k priateľom v Banskej Bystrici.

1983

Týždeň detskej knihy vo Vranove. Zavedenie nových foriem kolektívnej práce s deťmi – exkurzie, Zápis prváčikov, Rozprávka na súkenku, Rozprávkové dopoludnia. Organizovali sa besedy v pionierskych táboroch pre rómske deti v obciach vranovského regiónu.

1985

Prvé miesto v súťaži ľúbostnej poézie rómskej mládeže pod vedením Emílie Koľbíkovej v Košiciach.

1986

V tomto roku začal činnosť Klub milovníkov poézie a začínajúcich autorov.

1987

Knižnica sa presťahovala do novej budovy Mestského domu kultúry (MsDK), tu sa zriadilo hudobné oddelenie, ktoré fungovalo aj ako klubová čitáreň a videopožičovňa. V tomto období mala knižnica 76 tisíc zväzkov kníh.

1988

Pre čitateľov knižnice pribudla medziknižničná výpožičná služba, budovanie kartotéky osobností okresu Vranov.

1989

Zriadila sa klubová čitáreň v priestoroch chodby, ktorá existovala do roku 1991.

1990

Došlo k delimitácii Okresnej knižnice vo Vranove pod priame riadenie MK SR – koniec roku 1990. Zrušili sa pobočky na Sídlisku 1. mája, v Hencovciach a v Čemernom pre nevyhovujúce priestory. Premiéru mala Nedeľa v knižnici. V tomto období sa vykonávala práca s postihnutými deťmi a činnosť Klubu rodičov s postihnutými deťmi.

1991

Metodické oddelenie sústredilo svoju činnosť na usmerňovanie knižníc v oblasti plnenia základných činností, organizovali sa metodické dni v strediskových knižniciach do roku 2000. Založenie Krúžku šikovných rúk pri klubovej čitárni, ktorý sa schádzal dvakrát za mesiac.

1992

V rámci podujatia „Spisovateľ medzi nami“ navštívil knižnicu spisovateľ Peter Juščák.

1993

V rokoch 1993 – 1999 pôsobila ako riaditeľka knižnice Mgr. Tatiana Koščová. Knižnica spustila automatizáciu knižnice a zakúpila jeden PC. Začala sa spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Požičiavanie zvukových kníh v spolupráci s Knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči.

1994

Knižnica začala retrospektívne spracovávať knižničný fond v programe LIBRIS v r. 1994 – 1995. K dispozícii boli dva PC. Bibliografické záznamy sa začali spracovávať v programe BIBLIS. Stretnutie s rodákom Albertom Marenčinom.

1995

Návšteva prof. Emílie Kováčovej v knižnici – manželky prezidenta SR Michala Kováča.

1996

Došlo k zmene názvu knižnice na Vihorlatskú knižnicu v súvislosti so zmenou zriaďovateľa – Vihorlatského kultúrneho centra so sídlom v Humennom; 1996 – 1998. Bol spracovaný celý fond v systéme LIBRIS a boli plne automatizované všetky subsystémy. Svoju činnosť začal Klub milovníkov písaného slova MIPIS.

1997

Knižnica sa stala členom Združenia východoslovenských knižníc ZVYKNI. Celoslovenský seminár riaditeľov a metodikov slovenských knižníc.

1998

Prvá beseda s historikom doc. Imrichom Michnovičom o histórii Vranova.

1999

Zmena názvu knižnice na Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou – zriaďovateľ Krajský úrad v Prešove. Riaditeľkou knižnice sa stala Mgr. Emília Antolíková. Prvý ročník detskej čitateľskej súťaže Kráľ čitateľov.

2000

Knižnica sa pripojila na internet a začala zverejňovať informácie o knižnici na portál www.vranov.sk. Zapojenie sa do celoslovenského projektu Týždeň slovenských knižníc – prvý ročník. Prvý ročník autorskej literárnej súťaže Vranovský LITERÁT a Rozprávka 2000. Pravidelný cyklus besied (2000 – 2004) s doc. Imrichom Michnovičom o dejinách Vranova k jeho pripravovaným publikáciám.

2001

Realizovaný projekt Knižnica ako komunitné centrum – zriadenie Informačného centra pre nezamestnaných na novozriadenom oddelení špeciálnych služieb a čitárne. V rámci realizovaného projektu sa riaditeľka knižnice zúčastnila návštevy knižnice v Slovinsku.

2002

Zmena zriaďovateľa knižnice. Od 1. apríla 2002 sa zriaďovateľom stáva Prešovský samosprávny kraj. Zverejnenie informácii o knižnici na vlastnej webovej stránke. V čítaní je poznanie – celoslovenský projekt zameraný na motiváciu detského čitateľa. Získanie statusu „Partnerská knižnica Parlamentnej knižnice NR SR v Bratislave“.

2003

Knihovnícky jarmok – prezentácia knižnice pred budovou DK. Realizácia projektu Poďme robiť demokraciu – informácie pre občanov. Knižnica ako komunitné centrum – „Hľadám si prácu“ – prezentácia profesií pre nezamestnaných na trhu práce.

2004

Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie pre deti, keď detskí čitatelia strávia noc v knižnici – prvý ročník. Vzdelávanie v oblasti základných zručností práce s PC a internetom.

Zapojenie sa do celoslovenského projektu KIS3G – aplikácia systému Virtua na bibliografickom oddelení, spracovávanie bibliografických záznamov vo výmennom formáte MARC 21. Zaregistrovaných bolo rekordne 5 526 používateľov knižnice.

V rámci podujatia Medzinárodný deň detskej knihy navštívil knižnicu úspešný slovenský spisovateľ a textár Daniel Hevier. Prezentácia knihy Petra Juščáka Michal Kováč a jeho bremeno za účasti bývalého prezidenta SR Michala Kováča.

 2005

Zavedenie projektu KIS3G – knižnično-informačného systému tretej generácie pre verejnosť. Implementácia a spustenie systému Virtua pre služby čitateľom. Webová stránka knižnice www.vthk.skPri príležitosti 735. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov sa uskutočnilo stretnutie s vranovským rodákom, vydavateľom, prekladateľom a riaditeľom BIBIANA v Bratislave Petrom Čačkom.

2006

Dni detskej knihy v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, ktoré každoročne organizuje Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA Bratislava. Navštívilo nás viac ako 20 spisovateľov pre deti a mládež a zorganizovali sme s nimi viac ako 30 rôznych podujatí.

2007

Knižné hody – podujatie o knihách, hlavnou myšlienkou bolo spájať ľudí cez knihy a čítanie. Regionálnu súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského po prvýkrát organizovala Hornozemplínska knižnica.

Vznik Občianskeho združenia Korálky pri Hornozemplínskej knižnici. Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

2008

Hornozemplínsku knižnicu navštívil 22. februára veľvyslanec USA Vincent Obsitnik. Táto návšteva sa uskutočnila pri príležitosti vernisáže putovnej výstavy „Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach.“

V júni sa uskutočnil úspešný projekt – Komunitná knižnica – 1. celoslovenský odborný seminár.

2009

SAKAČIK 2008 – cena SAK za rok 2008 za súbor výnimočných komunitných projektov. Úspešný projekt na podporu čítania Vranovské knihodni, v rámci ktorého navštívili knižnicu: Gabriela Futová, Roman Brat, Peter Holka, Jozef Banáš, Oľga Feldeková, Jozef Žarnay, Ján Zambor, Ivona Březinová, Pavol Hudák, Igor Soľaník. Okrem týchto stretnutí sme v roku 2009 realizovali besedy aj s ďalšími autormi: Ján Zambor, Pavel Urban, regionálni autori: Pavol Bindas, Martin Lupčo, Vladimír Štefanič a už spomínaní Pavol Hudák a Igor Soľaník. Literárny večer bol spojený s Piano tour Katky Koščovej.

2010

V rámci projektu Zelená pre seniorov – otvorenie vzdelávacieho a informačného centra seniorov. Na oddelení bibliografie vypracovaných 173 rešerší z online katalógov. Stretnutie s regionálnym autorom Mariánom Tkáčom a prezentácia jeho bibliografie.

2011

Týždeň mozgu – prvýkrát sme sa zapojili do celosvetového podujatia. On-line služba World Public Library, ktorá sprístupňuje niekoľko miliónov elektronických kníh. Táto elektronická databáza umožňovala počas 12-tich týždňov bezplatne stiahnuť e-knihy. Stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. História vranovských ulíc s Mgr. Cyrilom Melničákom – cyklus stretnutí s čitateľmi knižnice k pripravovanej publikácii.

2012

Pri príležitosti 90. výročia vzniku vranovskej knižnice zorganizovala knižnica odborný seminár pre knihovníkov v priestoroch knižnice, ktorého sa zúčastnila vedúca odboru kultúry PSK Mgr. Eva Arvayová, predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc PhDr. Daniela Džuganová a ďalší vzácni hostia. Knihovníkov prijal v obradnej sieni primátor mesta Ing. Ján Ragan za účasti poslancov mestského zastupiteľstva a riaditeľov knižníc zo Slovenska. V kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina Komajota. Noc literatúry – osobnosti vranovského regiónu čítali zo svetovej literatúry. Projekt Zjednodušíme vrátenie kníh – sprevádzkovanie Biblioboxu na nepretržité vrátenie zapožičaných kníh. Prezentácia knihy regionálneho autora a pedagóga Jána Kopinu Posunok s posmešníkmi.

2013

Zriadenie novej služby pre imobilných používateľov Knižný kuriér. Celoslovenský odborný seminár Aktívne starnutie a knižnice pre knihovníkov a seniorov s medzinárodnou účasťou. Projekt finančne podporil Úrad vlády SR v rámci dotačného programu: Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

2014

Zlaté ocenenie – špeciálna cena za Najzodpovednejšia knižnica v súťaži ZODPOVEDNE.SK. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo. Projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

2015

Úspešný rok v oblasti spracovania grantov a projektov – 10 podporených a realizovaných projektov na aktivizáciu čítania a vzdelávania. Jeden z najobsiahlejších nákupov kníh do knižničného fondu, zakúpených bolo 3277 titulov s finančnou podporou PSK a MK SR. Turné HEVI TOUR 60 so spisovateľom Danielom Hevierom v estrádnej sále DK. Prezentácie knihy Svet zachránia rozprávky sa zúčastnilo viac ako 350 detí vranovského regiónu. Prezentácia knihy regionálneho autora Cyrila Melničáka – História vranovských ulíc.

2016

Cena primátora mesta Vranov nad Topľou – ocenenie pre knižnicu za dlhoročné kvalitné poskytovanie služieb čitateľom.

Počas roka bolo pripravených 421 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo spolu 13 568 návštevníkov.

Zriadenie Staničnej knižnice na vlakovej stanici a Knižnice na kúpalisku.

Výstava slovenského ilustrátora Miroslava Regitka Obrázky zo Slnečnej ulice.

Celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA sa uskutočnil v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na Zelenej Lagúne.

2017

Pri príležitosti 95. výročia vzniku vranovskej knižnice – Medaila predsedu PSK Petra Chudíka a Pamätný list Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou za rozvoj a propagáciu čítania, dlhoročný angažovaný a profesionálny prístup pri zabezpečovaní knižnično-informačných služieb pre obyvateľov, za úspešnú metodickú činnosť a za rôznorodé kreatívne komunitné aktivity, ktoré obohacujú život v meste Vranov nad Topľou.

Prezentácia 3D tlačiarne v knižnici počas Týždňa slovenských knižníc.

2018

Mgr. Emília Antolíková k 14. 6. 2018 – prechod za vedúcu odboru Prešovského samosprávneho kraja, riadením HK VT poverená Mgr. Danka Molčanová.

Na nákup kníh, periodík a špeciálnych dokumentov bolo použitých 44 323 eur. Zakúpených a zaprírastkovaných bolo 4 687 titulov kníh. Zaregistrovaných bolo  4 552 používateľov, z toho 1 704 detí do 15 rokov. Celkový počet výpožičiek bol 199 546.  Zrealizovaných 565 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 25 606 návštevníkov. Úspešne podporený projekt ERASMUS+ Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky. Ateliér duše – prehliadka prednesu poézie a prózy pre seniorov. Novinka v  Makerspace – vyšívací stroj. Celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou Komunitná knižnica pre rodinu, rodinná kronika.

Noc s ANDERSENOM – 15. medzinárodné podujatie na podporu čítania, hosťom bola spisovateľka pre deti a mládež Gabriela Futová. Základy počítačovej gramotnosti – IT kurz pre seniorov. Počet podaných projektov bol 14, z toho schválených bolo 8 projektov.

2019

Po úspešnom výberovom konaní sa od 1. marca stala riaditeľkou knižnice Mgr. Danka Molčanová. Historický prvé ocenenie udeľované na Slovensku  KNIŽNICA ROKA v súťaži o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu pod názvom Knižnica roka 2018, udeľovanú Ministerstvom kultúry SR. Celkový počet podaných projektov bol 18, z toho schválených bolo 12 projektov.

Letný festival LiFe Vranov, zúčastnilo sa viac ako 700 detí z vranovského regiónu.

Aby pamäť nestarla… konferencia s medzinárodnou účasťou, určená seniorom, trénerom pamäti pod záštitou prof. PhDr. Beáty Balogovej. Realizovali sa kultúrno-vzdelávacie aktivity pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Book Club + Book Club junior ponúka nové možnosti využitia voľného času v prospech vlastnej budúcnosti aj vďaka čítaniu. Tvoria ich skupiny mladých ľudí, prioritnou náplňou skupiny junior je podpora a realizácia vlastnej tvorby.

1.ročník podujatia Národný týždeň manželstva – Rodina je dar.

Prvý detský letný čitateľský tábor – Indiánske leto s knihou.

Adventné popoludnie priateľov knižnice s Hankou Servickou, spojené
s prezentáciou a autogramiádou knihy Špivanky Servickej Hanky.

Nová webstránka knižnice, ktorá má názov www.knižnicavranov.sk.

2020

Vypukla pandémia ochorenia Covid-19. Nový knižnično-informačný systém DAWINCI, určený všetkým knižniciam Prešovského kraja. Nová online služba E-KNIHY. Podaných projektov bolo 22, z toho schválených 15 projektov.

Regionálna publikácia Lomnica v premenách času, nominovaná na Knihu roka PSK. Na jej vydaní sa podieľala aj vranovská knižnica. Slávnostne uvedená do života za účasti regionálnych autorov JUDr. Pavla MolčanaPhDr. Martina  Lupča. Hudobným hosťom večera bola speváčka Hanka Servická. Prvý ročník Teens day pre násťročných. ECO knižnica. Knižné medové dni.

2021

Projekt Multifunkčné centrum 4.0 sa zameriava na nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizácia aktivít Umelecké a kultúrne vzdelávanie, Zdravie a zdravý životný štýl, Podpora zamestnanosti mladých ľudí a Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť. Dostupné na www.multifunkcnecentrumvranov.sk.

ERASMUS+ projekt Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc.  Navšteva Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu v Poľsku. Pracovníci Mgr. Danka Molčanová, Mgr. Marianna Majzlíková, Bc. Matúš Novotný. KLUB RODIČOV, Piatky pre matky. Výstava rúšok pod názvom Rok po… alebo aké rúška sme nosili.

Aby pamäť nestarla… V Majerovskom kaštieli sa realizovala dvojdňová medzinárodná konferencia. Odborný garant projektu – prof. PhDr. Beáta Balogová PhD., dekanka Filozofickej fakulty PU v Prešove. Hlavnou témou boli skúsenosti zo Slovenska, Čiech a Poľska s trénovaním pamäti počas Covid-19, oblasť biblioterapie, muzikoterapie a poetoterapie. V tomto roku bolo podaných 28 projektov, z toho schválených 15 projektov.

Schválenie zastupiteľstvom PSK stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy vo vlastníctve PSK pre vranovskú knižnicu.

2022

100. výročie založenia verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou – 1. apríla.

Príprava a realizácia Rekonštrukcie a modernizácie budovy vo vlastníctve PSK pre vranovskú knižnicu. ERASMUS+ projekt vzdelávania dospelých, návšteva knižníc Dánska a Španielska.

Dámsky klub milovníkov poézie.

100 rokov vzniku Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

 

Instagram