Október – mesiac úcty k starším vo vranovskej knižnici

Knižnica je príjemnou zastávkou na ceste za poznaním, obohacuje životy ľudí poskytovaním informácií, vzdelania, zážitkov a inšpirácie. Je komunitným centrom pre aktívny a spoločenský život obyvateľov regiónu, je miestom oddychu a stretávania sa pre všetkých. V mesiaci októbri sa Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zvlášť venuje starším občanom, pre ktorých pripravuje podujatia a aktivity, ktoré sú určené priamo im. 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa každoročne koná stretnutie milovníkov písaného slova i amatérskych autorov hneď 1. októbra. V roku 2021 je to 10. ročník nesúťažnej prehliadky vlastnej tvorby a prednesu poézie a prózy pod názvom Ateliér duše. Je to pre nich príležitosť predniesť ukážky vlastných literárnych prác, verše či úryvky próz obľúbených autorov. Zapojiť sa môže každý, kto má rád tento žáner umenia.

Každý utorok o 10.00 hod. sa v knižnici venujeme kognitívnemu tréningu pod názvom „Fitnes pre mozog“. Ide o špeciálne zacielené cvičenia, ktoré podporujú udržiavanie a rozvoj pamäťových a iných kognitívnych funkcií (ako je pozornosť, myslenie alebo reč).

Našou prioritou je pomáhať rodine, a to prípravou spoločných čitateľských aktivít. Podporujeme stretávanie sa seniorov a detí – vnúčat. Príjemné slovo si počas Mesiaca úcty k starším pripravujú deti z materských škôl formou online prednesov básní s názvom Poviem ti básničku pre deduška a babičku“. 

V knižnici sa realizujú výmeny kníh, tematické a literárne podujatia, priamo v zariadeniach sociálnych služieb organizujeme podujatia na podporu čítania aj pre túto kategóriu ľudí.

Svoje kreatívne zručnosti si seniori prednostne môžu počas celého mesiaca októbra vyskúšať v Makerspace dielni, kde okrem 3D tlačiarne je k dispozícii šijací aj vyšívací stroj.

Upriamujeme pozornosť na rodinnú genealógiu vo forme workshopov pre tých seniorov, ktorí pátrajú po svojich predkoch, aby spoznali históriu svojho rodu, zostavujú rodinný rodokmeň a píšu rodinnú kroniku.

Pri knižnici pracuje Klub aktívnych seniorov (KAS). Snažíme sa ich vtiahnuť do sveta kníh, aktivít a spoločne vytvoriť pohodovú atmosféru v priestoroch knižnice.

Hornozemplínska knižnica spolupracuje so záujmovými inštitúciami v meste a regióne, ktoré sa venujú práci so seniormi, ako je Únia žien Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Disponujeme zvukovými knihami s rôznou tematikou, žánrom a jazykom, ktoré si možno vypožičať z knižnice. S Jednotou dôchodcov spolupracujeme pri organizovaní regionálnych podujatí pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ako sú Okresná športová olympiáda seniorov, Okresná prehliadka speváckych súborov a Babička vranovského okresu.

Sme presvedčení, že naplánované podujatia v Mesiaci úcty k starším obohatia nielen staršiu generáciu, ale všetkých návštevníkov Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading