Otváracia konferencia projektu Multifunkčné centrum 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“

23. novembra 2021 knižnica pripravila otváraciu konferenciu, aby predstavila projekt, jeho činnosti a aktivity.

Konferenciu otvorila rómska detská tanečná skupina pod vedením Dušana Plichtu – Čiriklore.

 

Konferencia pokračovala príhovormi:

PaedDr. Milana Majerského, PhD., predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Mgr. Danky Molčanovej, riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

Ing. Jany Dackovej, vedúcej oddelenia správy programov, odbor grantov EHP a Nórska, MIRRI SR

PhDr. Gabriely Vaškovej, Informačný a vzdelávací inštitút, Nižný Hrušov

Ľubice Zubkovej, starostky obce, Obec Dlhé Klčovo

PhDr. Valérie Juríčkovej, PhD., Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou

Projekt  Multifunkčné centrum 4.0 predstavila Mgr. Marianna Majzlíková.

 

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou

Multifunkčné centrum 4.0 má slúžiť na zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín.

 

„Celkovo je v oblasti miestneho rozvoja podporených 9 projektov vo výške niečo cez 6 miliónov eur, pričom Výberová komisia zodpovedne posudzovala kvalitu projektov a nie všetky projekty boli podporené, napriek tomu, že časť finančných prostriedkov ostala nepridelená. Žiadosť o projekt Hornozemplínskej knižnice bola hodnotená ako projekt s jasným obrazom toho, čo by sa malo dosiahnuť a doterajšie skúsenosti Hornozemplínskej knižnice vo Vranove za záruku úspešnej realizácie projektu. Žiadosť zároveň preukazovala vysokú odbornosť v oblasti zapojenia rómskej komunity do aktivít projektu, čo je komplementárnym prvkom programu regionálneho rozvoja a bolo to v rozhodovacom procese značne ocenené. Veríme, že podpora zamestnanosti mladých ľudí, zdravie a zdravý životný štýl, výchova k umeniu a kultúre, diskriminácia – a „nebojme sa o tom hovoriť“, ako aj mnohé ďalšie aktivity a vytvorenie multifunkčného centra pre deti a mládež ako spolupracujúcej štruktúry organizácií pracujúcich s deťmi v rôznych oblastiach prispejú v horizonte niekoľkých rokov k posilneniu sociálneho a hospodárskeho rozvoja okresu Vranov nad Topľou, toho času patriaceho k najmenej rozvinutým okresom Slovenska. Za správcu programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prajeme Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou a všetkým zapojeným organizáciám plynulú a úspešnú implementáciu projektu s dosiahnutým očakávaným prínosom.“ Ing. Jana Dacková, vedúca oddelenia správy programov, odbor grantov EHP a Nórska, MIRRI SR.

 

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

PhDr. Gabriela Vašková, Informačný a vzdelávací inštitút, Nižný Hrušov

Mgr. Marianna Majzlíková, vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb, koordinácie projektov a podujatí Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

Mgr. Lenka Antolová, Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou

Čiriklore, tanečná skupina pod vedením Dušana Plichtu

 

 

 

 

 

 

Loading