Rešerše

  Údaje o žiadateľovi


  Údaje o rešerši


  so spracovaním osobných údajov

  Rešerš

  Rešerš (z franc. recherche – hľadať alebo skúmať) je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti, t.j. bibliografického prieskumu v rámci zverejnených dokumentov k danej problematike, je bibliografický zoznam relevantných dokumentov (knihy, články a pod.) k danej téme, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje – autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán a prípadne ďalší popis – predmetové heslá, abstrakt a pod.

  Zjednodušene povedané, rešerš je zoznam literatúry, ktorú potrebujete k Vašej seminárnej, ročníkovej, bakalárskej, diplomovej alebo inej práci. Pomôžeme Vám nájsť tie najvhodnejšie zdroje, z ktorých budete môcť čerpať pri písaní týchto prác.

  Rešerše poskytujeme iba registrovaným čitateľom s platným čitateľským preukazom.

  Vyhotovenú rešerš zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu do troch pracovných dní. Poplatok za rešerš Vám bude zaznamenaný na konte čitateľa v knižnično-informačnom systéme. Vyplatíte ho pri najbližšej návšteve knižnice.

  Vo vlastnom záujme priebežne sledujte všetky priečinky Vašej poštovej schránky, teda nielen priečinok s doručenou poštou, ale predovšetkým priečinok so spamom.

  Spracovanie rešerše konzultantom: 5 €

  Možnosti zadania požiadavky na rešerš:

  • osobne – návštevou knižnice
  • online – je potrebné vyplniť online formulár na ľavej strane
  • e-mailom – požiadavku posielajte na adrese: bibliografia@kniznicavranov.sk.
  • telefonicky 057/4464468, kl.105

  Dostupné databázy:

  Slovenská knižnica – portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc www.kis3g

  Portál Infogate – súborný katalóg slovenských knižníc, databáza kníh, zhromažďuje viac ako 1,5 milióna záznamov knižných titulov

  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA – knižnica v službách medicíny www.sllk.sk

  DIKDA katalóg – Digitálna knižnica SNK je vyhľadávacie rozhranie pre digitalizované zbierky Slovenskej národnej knižnice (SNK).

  Slovenská národná bibliografia – bibliografická databáza