Rok 2022 – Európsky rok mládeže

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže. Zdôrazní sa ním význam európskej mládeže pri budovaní lepšej budúcnosti – ekologickejšej, inkluzívnejšej a digitálnejšej. Európsky rok mládeže je vďaka množstvu príležitostí učiť sa, podeliť sa o víziu, stretnúť sa s ľuďmi a zapojiť sa do aktivít vo všetkých kútoch Európy tou pravou príležitosťou pohnúť sa vpred a s dôverou i nádejou sa zapojiť do diania po pandémii.

S cieľom oceniť, podporiť a zapojiť mladých ľudí do všetkých oblastí budú v Európskom roku mládeže sledované štyri ciele:

  • obnoviť dobré vyhliadky pre mladých ľudí, najmä napraviť negatívne účinky pandémie COVID-19, ktoré ich zasiahla, a ukázať príležitosti, ktoré zelená a digitálna transformácia a iné politiky EÚ ponúkajú mladým ľuďom a spoločnosti ako celku;
  • pomáhať mladým ľuďom, najmä tým, ktorí majú menej príležitostí, pochádzajúcich z rôzneho znevýhodneného prostredia alebo patriacich k mimoriadne zraniteľným a marginalizovaným sociálnym skupinám, získať primerané znalosti a kompetencie (napríklad prostredníctvom práce s mladými ľuďmi), aby sa mohli stať aktívnymi a angažovanými občanmi, inšpirovaný európskym pocitom spolupatričnosti;
  • Pomáhať mladým ľuďom dozvedieť sa viac o rôznych príležitostiach, ktoré majú k dispozícii, a aktívne podporovať ich príležitosti na úrovni EÚ, národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podporiť ich osobný, sociálny a profesionálny rozvoj a ekonomickú situáciu.
  • Začlenenie mládežníckej politiky do všetkých príslušných politík Únie v súlade so stratégiou EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 s cieľom podporiť začlenenie hľadiska mládeže do tvorby politiky na všetkých úrovniach.

Aj Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa zapojí do tejto iniciatívy a počas roka pre Vás pripraví viaceré zaujímavé aktivity z tejto oblasti.

Loading