Služby knižnice

Služby knižnice

Hornozemplínska knižnica poskytuje knižnično-informačné služby svojim používateľom v súlade s Ústavou SR a Manifestom UNESCO o verejných knižniciach. Dodržiava princíp rovnosti poskytovania knižničných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, náboženstvo, politickú orientáciu, jazyk alebo spoločenské postavenie. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom medzi knižnicou a jej používateľom.

Poskytujeme: 

základné knižnično-informačné služby (poskytované iba registrovaným používateľom knižnice):

 • prezenčné výpožičky knižničných dokumentov (len v priestoroch knižnice),
 • absenčné výpožičky knižničných dokumentov (mimo priestorov knižnice),
 • ústne faktografické a bibliografické informácie.

špeciálne knižnično-informačné služby (poskytované iba registrovaným  používateľom knižnice):

 • medziknižničná výpožičná služba,
 • medzinárodná medziknižničná výpožičná služba,
 • rezervácia dokumentu,
 • reprografické služby a skenovanie z dokumentov knižničného fondu,
 • sprístupňovanie elektronických databáz,
 • vypracovanie rešerší,
 • poskytovanie faktografických informácií,
 • elektronické referenčné služby,
 • využívanie počítačovej techniky – internet, textový editor, tlač,
 • prístup k vonkajším informačným zdrojom (internet, Wi-Fi)
 • klubová a vzdelávacia činnosť knižnice,
 • vrátenie dokumentov cez službu Bibliobox.

Základné výpožičné služby sú poskytované podľa Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach  bezplatne. Ďalšie špeciálne služby sa poskytujú za úhradu podľa platného Cenníka služieb  a poplatkov, ktorý je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku HK.

Čitáreň

Čitatelia, majú v knižnici vytvorený priestor, určený na čítanie dennej tlače a najnovších čísel titulov periodík, ktoré sú vo fonde knižnice.

 • V čitárni knižnice sa nachádzajú periodiká pre všetky vekové skupiny dospelých používateľov. Počet periodík je 152. Z toho je 8 časopisov určených deťom a mládeži a nachádzajú sa v priestoroch pre deti a mládež.
 • Tematické zameranie je širokospektrálne, od regionálnych periodík, cez periodiká s náboženskou tematikou, o mladej literatúre a umení, časopisy o literárnej a umeleckej komunikácii, literárne časopisy, tiež periodiká z oblasti biznisu, psychológie, architektúry, stavebníctva, trendov v bývaní a o bytovom dizajne.
 • Pre ženy ponúkame 14 časopisov, kde nájdu množstvo kreatívnych nápadov na ručné práce, bytové dekorácie, zlepšenie a skvalitnenie životného štýlu, o rodine a dieťati.
 • Iné periodiká: populárno-náučný časopis o zdraví a životnom štýle, ako si zlepšiť vzťahy a sebavedomie, odborné periodiká pre knihovníkov, lifestylový mesačník o živote na vidieku, hobby magazíny, periodiká o záhradnej architektúre a starostlivosti o kvety, o zaujímavostiach vo vede, o planéte Zem, o prírodných krásach a zaujímavostiach Slovenska a mnohé iné.
 • Intervaly a počty dochádzajúcich periodík sú rôzne, odoberáme denníky, týždenníky, mesačníky, dvojmesačníky, ročníky a občasníky. Medzi najviac vypožičiavané periodiká patria regionálne periodiká, denníky, hobby magazíny a lifestylové magazíny.
 • Všetky noviny a časopisy je možné vypožičať absenčne mimo knižnicu a prezenčne v priestoroch knižnice.
 • V rámci čitárne ponúkame možnosť prezentácie 3D tlačiarne ale aj samotnú tlač. Čitatelia majú možnosť dať si vytlačiť konkrétny model z ponuky na tlač. Zväčša sa jedná o záložky do knihy, vykrajovačky alebo mini zvieratká.

Ďalšou službou  čitárne sú výpožičky zvukových kníh.

Cenník 2024