Starostom a starostkám

Máte vo svojej obci obecnú knižnicu?

Ako starostka či starosta obce ste jej štatutárnym zástupcom.

Ponúkame informácie, ktoré Vám môžu pomôcť:

Základné otázky knižničného systému SR rieši Zákon č. 126/2015 o knižniciach , ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Verejné knižnice (§ 9)

 • Verejná knižnica je obecná knižnica, mestská knižnica a regionálna knižnica ( v našom regióne je regionálnou knižnicou Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou). Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby zriadením obecnej  (mestskej) knižnice.
 • Obecná knižnica sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu.
 • Obecná knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby a aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom (pripojenie na internet ).
 • Obecná knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

Práva a povinnosti zriaďovateľa knižnice (§ 4):

 • Zoznam knižníc. Zriaďovateľ je oprávnený zriadiť alebo zrušiť knižnicu. V súlade s ustanoveniami § 25 zákona o knižniciach, MK SR vedie Zoznam knižníc. Zriaďovateľ knižnice je povinný podľa § 25 tohto zákona do 60 dní od nadobudnutia jeho účinnosti oznámiť MK SR údaje do zoznamu na evidenčnom formulári – (pod článkom na stiahnutie). Bola táto povinnosť z Vašej strany splnená ?
 • Štatút knižnice. Zriaďovateľ knižnice je povinný vydať štatút knižnice – (pod článkom na stiahnutie) ( § 4 ). Je to legislatívny dokument, ktorý upravuje organizáciu, náplň a formy činnosti knižnice.
 • Knižničný a výpožičný poriadok. Základnou právnou normou, ktorá upravuje podmienky využívania služieb knižnice, ich spôsob, rozsah a úhradu a vymedzuje práva a povinnosti používateľov je podľa § 16  Knižničný a výpožičný poriadok – (pod článkom na stiahnutie). Vypracovaný vzorový dokument  je možné použiť v každej knižnici.
 • Odborná evidencia, vyraďovanie a revízia knižničného fondu. Práva a povinnosti knižnice sú uverejnené v § 9, 12 – 18. Okrem iných je tam aj povinnosť uskutočňovať pravidelne revíziu knižničného fondu podľa jeho veľkosti. Vo všetkých obecných knižniciach nášho regiónu je to každých 5 rokov (knižnica do 50 000 knižničných jednotiek).

Ďalšie dôležité informácie:

 • Správny spôsob vedenia odbornej evidencie, vyraďovania a revízie knižničného fondu rieši Vyhláška MK SR č. 201/2016– (pod článkom na stiahnutie), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.
 • Prihlášky: Na prihláškach musí byť uvedená klauzula na ochranu osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo môžete použiť aj takýto súhlas- (pod článkom na stiahnutie). Podpísaný súhlas musíte priložiť k prihláške.
 • Účtovanie knižničných dokumentov rieši zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ako v praxi postupovať pri účtovaní knižničných dokumentov rieši odporúčanie Ako účtovať knižničné dokumenty, ktoré bolo vypracované po kozultáciách s Ministerstvom financií SR.
 • Zlučovanie školských a obecných knižníc. V súčasnosti sú obce, ktoré ako zriaďovatelia škôl i obecných knižníc vyvíjajú snahu o ich zlučovanie. Aby sa dodržali všetky náležitosti zákona č. 126/2015, spracovali Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Slovenskou podagogickou knižnicou Usmernenie (pod článkom na stiahnutie) k zlučovaniu školských a obecných knižníc. Pri odovzdávaní a prevzatí obecnej (školskej) knižnice musí byť vypracovaný  protokol (vzor protokolu je uverejnený v Usmernení pod článkom na stiahnutie).
 • Softvér KIS MaSK. Slovenská národná knižnica ponúka pre malé a stredné knižnice Softvér pre malé a stredné knižnice.
 • Grantový systém MK SR pre knižnice. Knižnice sú zaradené do programu  Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Tento program, ako aj program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prešli od roku 2016 na Fond na podporu umenia
 • Na zabezpečenie podmienok kvalitného poskytovania knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a optimálne využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi verejných knižníc: samosprávnymi krajmi, mestami a obcami, alebo inými právnickými osobami slúži Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice.
 • Príručka knihovníka malej knižnice. Slovenská národná knižnica pripravila Príručku knihovníka malej knižnice. Nie je však určená len knihovníkom. Užitočné informácie a rady v nej nájdu aj zriaďovatelia malých knižníc, t.j. predstavitelia samospráv, obecných zastupiteľstiev či miestnych kultúrnych stredísk. Je k dispozícii v každej obecnej knižnici. POZOR: V príručke knihovníka malej knižnice je uvedený starý zákon a vyhláška, ktoré sú už neplatné.
 • Verejné knižnice v regióne. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou každoročne vydáva Štatistický prehľad o činnosti verejných knižníc v okresoch Vranov nad Topľou.  V prehľade môže zriaďovateľ knižnice vidieť priebeh činnosti obecnej knižnice a porovnať ju s činnosťou iných knižníc ako aj medzinárodnými odporúčaniami. Tieto informácie môžu poslúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodovanie a plánovanie činnosti knižnice a zvyšovaniu kvality ňou poskytovaných služieb.
 • Regionálne databázy. Knižnica ponúka na vyhľadávanie regionálnych informácií dve unikátne databázy, ktoré sama už niekoľko rokov vytvára. REGIÓN – obsahuje záznamy článkov v tlači o regióne Vranov nad Topľou. OSOBNOSTI – obsahuje základné informácie o žijúcich i nežijúcich osobnostiach spätých s týmto regiónom, s možnosťou zisťovania ich výročí … Databázy môžu byť zdrojom zaujímavých informácií nielen pre odborníkov zaoberajúcich sa regiónom a publikujúcich v ňom, ale aj pre obce, mestá, inštitúcie, občianske združenia a pod., pretože mapuje ich aktivity…
 • Povinné výtlačky. Zákon č. 212/1997 Z.Z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov – povinnosť zasielať 1 exemplár tlače s regionálnou pôsobnosťou (napr. obecné noviny) do regionálnej knižnice. Aj z obecných či regionálnych novín a časopisov sa čerpajú články do regionálnych databáz a bibliografií a tým sa aj mapuje a propaguje obec a jej aktivity.
 • Rubriky nielen pre knihovníkov. Odporúčame sledovať aj  rubriky určené pre knihovníkov, ktoré prinášajú aktuálne informácie, ako aj portál pre knižničnú a informačnú prax INFOLIB, kde je možné prihlásiť sa na zasielanie upozornení na nové články.

Dokumenty na stiahnutie:

 • Evidenčný formulár (36 kB)
 • Knižničný a výpožičný poriadok  (79 kB)
 • Štatút obecnej knižnice   (36 kB)
 • Súhlas – vzor  (30 kB)
 • Usmernenie   (85.5 kB)
 • Vyhláška MK SR č. 201/2016,   (155.7 kB)