Úvod

Návštevy : 1,731 

VITAJTE NA STRÁNKE HORNOZEMPLÍNSKEJ KNIŽNICE

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dlhodobo patrí medzi najlepšie verejné regionálne knižnice na Slovensku. Počas svojho pôsobenia sa vyprofilovala na kultúrnu inštitúciu s rozsiahlym knižničným fondom a širokou paletou služieb od základných výpožičných vrátane internetových.

Naša knižnica reaguje na novodobé technologické vymoženosti – internet a elektronické médiá, poskytuje on-line služby pre širokú verejnosť.

KNIHA si však v jej činnosti zachováva stále svoje miesto. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou disponuje pravidelne budovaným knižničným fondom, ktorý v súčasnosti obsahuje 75 000 dokumentov, za jeden rok pribudne do fondu knižnice okolo 4 000 kníh. Obratovosť knižničného fondu je okolo 200 000 výpožičiek ročne.

Naša knižnica potvrdzuje trend knižníc ako najnavštevovanejších inštitúcií, našu navštívi ročne okolo 71 000 návštevníkov. Poskytujeme služby, ktoré neposkytujú žiadne iné inštitúcie.

Cieľom je poskytnúť široké spektrum kvalitných informácií a organizovať kultúrne a vzdelávacie podujatia.

Rozvinuli sme aktivity s kreatívnou dielňou FabLab, čím dostali možnosť záujemcovia o moderné digitálne technológie na zhmotnenie svojich myšlienok a nápadov. Vytvorili sme podmienky na sprístupnenie k technológii 3D tlače, ktorá je ťažko dostupná. Makerspaces preberá vzdelávací svet prostredníctvom praktických, interaktívnych aktivít podporujúce inovatívnosť, tvorivosť, kritické myslenie a komunikačné schopnosti u ľudí.

Vranovská knižnica každoročne zorganizuje viac ako 550 podujatí pre všetky vekové skupiny s cieľom propagovať činnosť knižnice v regióne, ako sú Čítačka s písačkou, Vranovské knihodni, Festival LiFe Vranov, Letné štvrtky v knižnici, Noc s Andersenom, Maratón čítania, Celé Slovensko číta deťom, Deň ľudovej rozprávky, Súťaž čitateľských rodín, Týždeň slovenských knižníc, Šaliansky Maťko, slávnostné zápisy prvákov, Komunitná knižnica a ďalšie.

Verejné knižnice sú miestami na podporu angažovanosti komunity. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je od roku 2005 aj komunitnou knižnicou, čím pomáha prepájať tradičné knihovnícke a informačné služby s činnosťou komunity, v ktorej pôsobí. Každoročne organizujeme celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou so zameraním na skvalitnenie a rozšírenie komunitných aktivít knižníc na Slovensku.

Knižnica koncepčne pracuje na aktivitách podporujúcich rodiny a zameriava sa na detskú čitateľskú gramotnosť,  systematicky sa venuje aj dospievajúcej mládeži.

K rozbehnutým aktivitám môžeme zaradiť opakujúce sa kurzy nemeckého jazyka, klub spoločenských stolových hier, kurzy základov počítačovej gramotnosti, tréningy pamäti.

Všetky akcie sú pripravované a realizované pod odborným vedením zamestnancov knižnice.

V posledných rokoch do našej pestrej ponuky zapadajú stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi a zaujímavými osobnosťami: Danielom Hevierom, Lenou Riečanskou, Paulínou Feriancovou, Gabrielou Futovou, Petrou Nagyovou-Džerengovou, Alžbetou Verešpejovou, Petrom Karpinským, Miroslavom Regitkom, Valentínom Šefčíkom, Jozefom Banášom, Máriou Ferenčuhovou, Timoteou Vráblovou, Martinom Hakom, Drahušou Dragulovou-Faktorovou, Jánom Pochaničom a ďalšími.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala historicky prvé ocenenie „Knižnica roka“ za dosiahnuté výsledky. Vážime si toto verejné uznanie, lebo sa za ním skrývajú výsledky práce celého kolektívu zamestnancov, každý z nich sa svojou odbornou činnosťou podieľal na tomto úspechu. Naša činnosť a jej výsledky neušli Ministerstvu kultúry SR, Slovenskej národnej knižnici, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, ktorí sa zhodli na nominácii Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, aby jej bol udelený TITUL KNIŽNICA ROKA 2018. 

Naša knižnica toto ocenenie získala za výnimočné výsledky, ktoré dosiahla splnením stanovených podmienok v oblasti zabezpečovania knižnično-informačných služieb, za posilnenie jej miestneho a regionálneho významu a organizovanie komunitných podujatí, pričom dôraz bol kladený na profesionalitu vykonávaných činností.

Snahou kolektívu knižnice je, aby sa knižnica stala moderným miestom stretávania sa, kde návštevníci prídu nielen za knihami a informáciami, ale aj za oddychom.

Osobne si želám, aby Hornozemplínska knižnica bola modernou inštitúciou s komplexnými službami a spokojným návštevníkom, aby bola príjemnou zastávkou za poznaním.

Prijmite, prosím, naše pozvanie na podujatia, ktoré pre Vás pripravujeme, a navštívte našu knižnicu.

 

Mgr. Danka Molčanová – riaditeľka

Instagram