Vypožičaj si čítačku e-kníh

Výpožičný poriadok e-čítačiek

Požičiavanie čítačiek elektronických kníh

1. Knižnica poskytuje službu absenčného požičiavania čítačiek elektronických kníh, ktoré má zaevidované vo svojom knižničnom fonde.

2. Službu absenčného požičiavania čítačiek elektronických kníh realizuje Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v zmysle Dokumentu o absenčnej výpožičke čítačky elektronických kníh. Dohoda stanovuje pravidlá absenčného požičiavania čítačiek, vrátane ich príslušenstva, v podmienkach knižnice.

Výpožičný poriadok požičiavania čítačiek elektronických kníh:

1. Čítačky elektronických kníh (ďalej len „čítačky e-kníh“) sú majetkom knižnice.

2. Čítačky e-kníh, vrátane ich príslušenstva, sa požičiavajú absenčne na dobu 30 dní bez možnosti predĺženia.

3. Čítačku e-kníh si môžu požičať len čitatelia registrovaní v knižnici s platnou registráciou na jeden rok a s vysporiadanými záväzkami voči knižnici.

4. Požičiavanie čítačiek e-kníh sa realizuje na základe Dohody o absenčnej výpožičke.

5. Čitateľ je povinný zaobchádzať s čítačkou e-kníh podľa pokynov knihovníka a priloženého návodu.

6. Čítačka e-kníh sa vracia vždy nabitá a s vymazanými poznámkami. Ak tomu tak nie je, musí čitateľ počkať, kým ju knihovník nabije a skontroluje jej funkčnosť.

7. V prípade poškodenia, znefunkčnenia alebo straty čítačky alebo jej príslušenstva, je čitateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu, t.j. doplatiť sumu kaucie do výšky maloobchodnej ceny čítačky. 8. Pri vracaní čítačky e-kníh vydá knihovník čitateľovi potvrdenie o tom, že čítačka bola vrátená v poriadku a zároveň mu vráti kauciu (20 EUR), čo sa zaeviduje do elektronického systému knižnice.

Ako si vypožičať e-knihu nájdete na tomto linku:

E-KNIHY

 

 

Loading