Webinár o knižnično – informačnom systéme BIBLIB

Dňa 22. apríla 2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil webinár pod názvom BIBLIB v obecných knižniciach. Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Beáta Ocilková privítala prítomných zástupcov knižníc a hosťa Mgr. Pavla Špániho, školiteľa a konzultanta firmy SVOP, ktorá vytvorila KIS DAWINCI, KIS BIBLIB a webový portál na vyhľadávanie kníh INFOGATE. Infogate je databáza kníh, ktorá slúži čitateľskej verejnosti, v ktorej sa nachádza viac ako 1,5 milióna záznamov knižných titulov. Knihy je možné vypožičať si vo viac ako 30. knižniciach po celom Slovensku.

BIBLIB je online knižnično-informačný systém, určený pre správu obecných, školských, firemných knižníc alebo knižníc nadácií a spolkov. Obsahuje všetky základné funkcie nutné pre chod a správu knižnice a jeho obsluhu zvládne aj neprofesionálny knihovník. Jednou z prvých knižníc vranovského regiónu, ktorá pracuje s KIS BIBLIB od januára 2020 je Obecná knižnica Soľ.

Po prezentácii základných funkcií KIS BIBLIB v rámci workshopu prebehla registrácia Obecnej knižnice v Rudlove pod vedením knihovníčky Mgr. Viery Zálepovej do systému BIBLIB. V následnej diskusii Mgr. Zuzana Kubačková z Obecnej knižnice Soľ zhodnotila pozitíva a uľahčenie činnosti na základe ročnej skúsenosti s týmto systémom. V diskusii na základe otázok vedúcej z Mestskej knižnice Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubice Tomkovej získali účastníci dôkladnejšie informácie.

Na prezentácii sa osobne zúčastnili zástupcovia knižníc z týchto miest a obcí: Hanušovce nad Topľou, Soľ, Rudlov, Majerovce, Dlhé Klčovo a online Nižný Hrušov.

Uvádzanie KIS BIBLIB sa realizuje v podmienkach samosprávy pod odbornou gesciou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorá poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby pre knižnice vo vranovskom regióne.

V závere sa prítomní zhodli, že je veľkým prínosom zaviesť KIS BIBLIB do praxe vo svojich knižniciach a uľahčiť tak spracovanie dokumentov a evidenciu čitateľov.

Mgr. Zuzana Kubačková

(Obecná knižnica Soľ)

Loading