Oslavujeme 100 rokov

Od vzniku vranovskej knižnice uplynie v tomto roku 100 rokov. Zrod knižnice sa spája s miestnym odborom Matice slovenskej  vo Vranove n/T, vďaka ktorému bola zriadená matičná knižnica. Pamätným dňom otvorenia knižnice sa stal 1. apríl 1922. S prispením niekoľkých obetavých nadšencov bola materiálne vybavená a za symbolický honorár požičiavala knihy svojim členom. Knižnica mala asi 358 kníh a v nasledujúcich rokoch, podľa finančných možností odboru, bola postupne doplňovaná. 

Počas svojej existencie menila názvy aj zriaďovateľov, ale to podstatné, práca s knihou a s ľuďmi, tu boli stále. Vždy v nej boli a sú ľudia, ktorí milujú literatúru a šíria ju medzi čitateľmi.

V súčasnosti Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je verejnou regionálnou knižnicou, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Plní aj úlohu mestskej knižnice poskytovaním svojich služieb občanom mesta Vranova nad Topľou. 

Jej činnosť je rozmanitá, je postavená jednak na kvalitných službách, ale je otvorená aj mnohým iným aktivitám. Pri knižničných službách, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách berie do úvahy rôznorodosť používateľov. 

V knižnici uplatňujeme trendové prístupy založené na moderných smeroch rozvoja knihovníctva.

Nezabúdame ani na rozvoj kultúrneho povedomia o významných osobnostiach regiónu. Rozvíjame nielen spoluprácu s organizáciami v regióne, ale aj zahraničnými knižnicami v rámci medzinárodných projektov. Za posledné obdobie sme práve prostredníctvom projektov získali 1 mil. eur ako mimorozpočtové zdroje. 

           Z prehľadu histórie vieme, že vranovská knižnica v každom období počas svojho pôsobenia neustále reagovala na potreby svojich návštevníkov. 

Čo sa týka súčasnosti, máme kvalitný knižničný fond, v ktorom je 75000 knižničných jednotiek. Práve preto, že je obsahovo zaujímavý, našu knižnicu vyhľadávajú čitatelia aj mimo nášho regiónu. Návštevníci majú k dispozícii 152 exemplárov novín a časopisov. Postupne každým rokom pribúda do fondu 4 500 zväzkov kníh. Registrujeme približne 4 500 aktívnych používateľov, 120 000 výpožičiek a 62 000 návštevníkov. 

Knižnica každoročne pripraví okolo 500 podujatí na podporu čítania a propagáciu knižnice. Aktívne sa zapájame aj do celoštátnych projektov, ako je Erasmus+ na podporu vzdelávania dospelých. Túto aktivitu využívame ako jedna z mála knižníc v SR, čím podporujeme vzdelávanie zamestnancov a výmennú stáž  v zahraničných knižniciach.

Úspešne sme sa zapojili do získania grantu z  Nórskeho fondu na začlenenie marginalizovanej skupiny obyvateľstva do spoločnosti zo sociálne a hospodársky znevýhodneného prostredia regiónu s cieľom zriadenia multifunkčného centra pre mládež.

   Z celkovej škály podujatí uskutočňovaných vo vranovskej knižnici je ťažké vyzdvihnúť niektoré. Každá aktivita má svojho ducha, má svoje špecifiká v tom, že sa zameriava na konkrétnu cieľovú skupinu, ale so snahou osloviť aj širšie publikum. 

          Zvlášť by som zvýraznila také formy podujatí, ktoré v porovnaní s inými knižnicami sú dominantné a charakteristické práve pre našu knižnicu. Radia sa k ním besedy so spisovateľmi a významnými osobnosťami, tréningy pamäti, Piatky pre matky a klub rodičov, Dámsky klub milovníkov poézie, Súťaž čitateľských rodín, Ateliér duše pre seniorov.

Jedným z našich hlavných cieľov je osloviť mladú generáciu, pre ktorých sú zaujímavé podujatia ako Vranovské knihodni, Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu, Bookclub, Teeans day – pre násťročných, Čítačka s písačkou, Letné štvrtky v knižnici, kreatívne podujatia v makerspace priestore s 3D tlačou, detský letný čitateľsky tábor.

Významným podujatím, ktorého vznik siaha do roku 2008, je zapájanie verejných knižníc do komunitného života. Jeho zmyslom je orientovať aktivity knižníc nielen na registrovaných používateľov, ale na všetky skupiny ľudí, ktoré patria do miestnej komunity. Od spomínaného roku organizujeme v rôznych mestách SR celoslovenské semináre s medzinárodnou účasťou s názvom „Komunitná knižnica“. Naše gestorstvo sa zameriava na skvalitnenie a rozšírenie komunitných aktivít knižníc na Slovensku.

Tešíme sa z každého podujatia, ktoré spája ľudí a predznamenáva trendy napredovania a inšpirácií do najbližších rokov. V dnešnom uponáhľanom svete nie je veľa času na vzájomné stretnutia a oddych. Z toho dôvodu by som rada poďakovala kolektívu pracovníkov, ktorí tieto podujatia na podporu čítania pripravujú.

Storočnicu otvárame sprístupnením výstavy s názvom „100 rokov vzniku verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou“. Tvoria ju tematické fotografie, dokumenty a knižné artefakty, ktoré dotvárajú históriu Hornozemplínskej knižnice.

Svoje výročie pod príležitostným logom si budeme pripomínať počas celého roka. Pripravujeme celú škálu podujatí a aktivít pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny, na ktoré Vás pozývame.

 

Mgr. Danka Molčanová

riaditeľka

Kvíz k 100. výročiu knižnice

Kvíz k 100. výročiu knižnice

100 rokov vzniku verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou

 

Loading