Stretnutie trénerov pamäti

Sekcia SKIP – Knižníci – tréneri pamäte vás po roku opäť pozýva na celoštátne stretnutie pracovníkov knižníc, ktorí pripravujú aktivizačné programy zamerané na prácu s pamäťou ako interaktívnu formu vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny. Programy majú základ v spracovaní dát a informácií zo všetkých oblastí ľudského života.

Knižnice sú ideálnym priestorom na realizáciu aktivít neformálneho vzdelávania, medzi ktoré patrí aj trénovanie pamäte. Realizácia podobných projektov napomáha k postupnej transformácii knižníc z miest výpožičných na miesta vzdelávacie, kultúrne a komunitné.

Seminár je určený pre knihovníkov – trénerov pamäte, prípadne pre záujemcov z ďalších knižníc, kde uvažujú o vlastnom trénerovi pamäti.

Pre držiteľov certifikátov trénera pamäte I.-III. stupňa z radov knihovníkov je seminár zároveň formou kontinuálneho vzdelávania v rámci akreditovaného vzdelávacieho systému Českej spoločnosti pre trénovanie pamäte a mozgový jogging a účasť na ňom je ohodnotená na základe vnútorného kreditného systému.

Viac informácií získate na tomto linku:
Alebo priamo u Dagmar Maroszovej
tel.: 558 999 111
mob.: 737 576 589
e-mail: dagmar.maroszova@knihovnatrinec.cz