Záverečná konferencia nórskeho projektu Multifunkčné centrum 4.0

Tak ako sme projekt Multifunkčné centrum 4.0 slávnostne otvorili na otváracej konferencii v novembri 2021, tak sa nám v pondelok 08. apríla 2024 podarilo ho ,,symbolicky“ ukončiť (aj keď ešte celkom nekončí) prostredníctvom záverečnej konferencie. Tento projekt bol podporený Nórskym finančným mechanizmom a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky.
Cieľom projektu bolo poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Energia, vášeň a temperament boli oslavou Dňa Rómov a celého projektu Multifunkčné centrum 4.0.
Slávnostným hudobným úvodom kapely Lomnické Čháve v podaní rómskej hymny Dželem dželem sme nastúpili na „multifunkčnú“ loď projektu, ktorej plavba bola nezabudnuteľná a príjemná. Po hudobnom úvode sme sa v rytme hudby presunuli na literárnu vlnu povesti Žigo v podaní Anastázie Novotnej, víťazky 2. miesta v 3. kategórii okresného kola súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko 2024 vo Vranove nad Topľou. Duo Gáčová a Demčáková preniesli energiu rómskeho tanca a rómskych piesní na všetkých prítomných záverečnej konferencie.
Hosťom sa prihovorila správkyňa programu, aj zástupkyňa Nórskeho veľvyslanectva vo Viedni. Po privítaní hostí riaditeľkou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Mgr. Dankou Molčanovou a krátkom predstavení projektu dostala slovo správkyňa programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ing. Jana Dacková, ktorá privítala pozvaných hostí a poďakovala sa všetkým ľuďom, ktorí stáli pri zrode a realizácii projektu Multifunkčné centrum 4.0. Pozvanie na konferenciu prijala aj zástupkyňa Nórskeho kráľovského veľvyslanectva vo Viedni a grantová poradkyňa Hana Tásler Goldschmidtová a priblížila nám dôležitosť grantov, prijatí detí a mládeže v dnešnom svete a začlenení sa do spoločnosti. Po záverečnom slove Mgr. Jána Šimka, PhD. predsedu Spolku slovenských knihovníkov a knižníc sme sa utvrdili v tom, že knižnice poskytujú služby pre všetky vekové kategórie bez ohľadu na pohlavie či národnosť, a obzvlášť vyzdvihol Hornozemplínsku knižnicu ako multifunkčné centrum pre deti a mládež, ktoré s odhodlaním prinieslo nové svetlo v riešení problémov začlenenia detí do spoločnosti a možnosti ponúknuť im pomoc a riešenia v ich každodenných otázkach.
Odprezentovali sme takmer 3 roky úsilia, no najmä krásnej práce s mládežou vo vranovskom okrese.
Projekt Multifunkčné centrum 4.0 sa skladal z viacerých hlavných aktivít. Výsledky jednotlivých aktivít účastníkom konferencie odprezentovala Mgr. Marianna Majzlíková, metodička Hornozemplínskej knižnice. Úvod záujmu o samotný projekt, ale aj dôvod žiadosti o projekt si vyžiadali hodiny práce nielen tvorby žiadosti o projekt, ale aj nadviazania spolupráce a vytvorenia plánu pomoci s jednotlivými partnermi projektu a spolupracujúcimi centrami. Využili sme možnosť zapojiť sa do otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov, vyhlásenej Úradom vlády SR. S potešením sme prijali informáciu, že z 20 žiadateľov sme sa medzi 9. podporenými subjektmi umiestnili na krásnom 3. mieste úspešných projektov.
Nórsky projekt (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) sa zameriaval na nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí. Umožnil cieľovej skupine získať vedomosti v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, zlepšiť vyhliadky na zamestnanie, umožniť umelecké a kultúrne vzdelávanie, prispieť k antidiskriminačnému vzdelávaniu, pomáhať zlepšovať osobný rozvoj detí a mladých ľudí a prispievať k inklúzii Rómov.
Projekt uplatnil integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdravie, zamestnanosť, antidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu pre deti a mládež sa realizovali aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudí, Zdravie a zdravý životný štýl, Umelecké a kultúrne vzdelávanie, Diskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.
Môžeme zhodnotiť, že k 1. januáru 2024 nás navštívilo 5 100 návštevníkov centra na 145 podujatiach, čomu vďačíme všetkým zamestnancom Multifunkčného centra 4.0, Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ale aj všetkým partnerom a lektorom, ktorí s nami počas celého trvania projektu s odvahou a nadšením spolupracovali na každom workshope, stretnutí, besede alebo vzdelávaní.
Sme radi, ak za nás môžu hovoriť naše činy, resp. podujatia a aktivity, ktoré pre sme pre vás robili a s radosťou aj naďalej robíme. Čísla svedčia o tom, že ich bolo neúrekom. Ponúkame menšiu štatistiku projektu, na ktorú sme právom hrdí. V rámci štyroch aktivít projektu sme zrealizovali počas jeho trvania spomínaných 145 podujatí, z toho 24 podujatí prostredníctvom aktivity Podpora zamestnanosti mladých ľudí, 31 podujatí prostredníctvom aktivity Zdravie a zdravý životný štýl, 81 podujatí prostredníctvom aktivity Umelecké a kultúrne vzdelávanie a 9 podujatí v rámci aktivity Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť, kde sa celkovo zúčastnilo 5 100 návštevníkov.
Podarilo sa nám plniť aj stanovené strategické ciele, ktoré sme si stanovili, a to tým, že projekt priamo prispieva k rodovej rovnosti (zamestnaní sú 2 pracovníci na plný úväzok – žena a muž). Aktivity projektu majú rovnaký prístup k deťom a k mladým ľuďom bez ohľadu na pohlavie a realizujú sa s ohľadom na inklúziu a posilnenie postavenia rómskej komunity, detí a mládeže zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.
Jedným zo sledovaných indikátorov boli aj mediálne výstupy, v rámci ktorých už v tomto čase máme splnenú cieľovú hodnotu 20. Uskutočnili sme všetky informačné aktivity, ktoré sú veľmi dôležitým indikátorom. Tretia informačná aktivita predstavuje záverečnú konferenciu projektu, ktorá sa realizovala v pondelok 08. apríla 2024 o 11.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Dôležitým sledovaným indikátorom boli ľudia ohrození chudobou a ľudia, ktorí využívajú služby centra, ktorých je aktuálne 805. Momentálne sme prekročili cieľovú hodnotu z plánovaných 500 návštevníkov centra ohrozených chudobou o 305 ľudí. Vďaka týmto našim činnostiam sa k nám opätovne do centra ľudia vracajú a vyhľadávajú odborné, ale aj oddychové časti projektu (aktivity, workshopy, prednášky a konferencie).
Za partnerov projektu Multifunkčné centrum 4.0 odprezentovali výsledky a spoluprácu riaditeľka ZŠ Čaklov PaedDr. Anna Hricová, PhD., riaditeľka SZUŠ Jastrabie nad Topľou PhDr. Valéria Juríčková, PhD., starostka obce Dlhé Klčovo Ľubica Zubková a riaditeľka Informačného a vzdelávacieho inštitútu Nižný Hrušov PhDr. Gabriela Vašková. Partneri projektu zhrnuli výsledky spolupráce a zaznamenali pozitívne ohlasy návštevníkov centier, zmeny v kolektíve, ktoré prispievajú k začleňovaniu v spoločnosti, pomoci pri výbere zamestnania alebo k zdravšiemu ponímaniu svojho tela a mysle. Ako poďakovanie si pre nás pripravili bohatý kultúrny program ZŠ Čaklov a SZUŠ Jastrabie nad Topľou. Pestrofarebné sukne, prenikavé hlasy a rozmanité melódie charakterizovali bohatstvo rómskej kultúry a jej dôležitosť zachovania. Ďakujeme za možnosť skvelej spolupráce a nadviazaniu kontaktov, ktoré sa preniesli až do priateľstva.
Čerešničkou na torte veľkolepej konferencie bolo chutné občerstvenie, ktoré dotvorilo príjemnú atmosféru celého dňa.
Po teoretickej časti konferencie, hudbe a tanci prišiel čas na dobrú kávu a koláč. O chutné občerstvenie sa nám postaral Ľubenka Catering, ktorého zamestnanci odviedli kvalitný kus práce a pripravili dobroty, ktoré lahodili nielen oku. Hostia mali možnosť ochutnať rezne, východoslovenské typické jedlo „holubky“, rôzne šaláty, novodobé „kanapky“, ktorých súčasťou bola aj šunka prosciutto, domáce nátierky a mikrobylinky, ktorých vôňa sa niesla celou miestnosťou. Skvelou bodkou boli domáce kysnuté koláče a torta, ktorej slávnostný rez bol poďakovaním všetkým hosťom a spolupracovníkom Multifunkčného centra 4.0 a odmenou bola sladká chuť za kvalitne odvedenú prácu.
Ďakujeme a veríme, že Multifunkčné centrum 4.0 bude aj naďalej centrom, ktoré pomáha, rozumie a prijíma každého člena.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa záverečnej konferencie projektu Multifunkčné centrum 4.0. Veríme, že bola pre vás obohatením a inšpiráciou do ďalšej práce. Ďakujeme inšpiratívnym hosťom, že prijali pozvanie a podelili sa s nami o svoje príspevky.
Cieľom projektu Multifunkčného centrum 4.0 sme chceli zabezpečiť bezpečný priestor a kvalitné služby s ohľadom na rozmanitosť a odlišnosť potrieb našich detí a mladých.
Ďakujeme Nórskemu finančnému mechanizmu, štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky a správcovi programu – Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, že podporili náš projekt a dovolili nám tak budovať komunitu, ktorá chce byť spolu bližšie a pomáhať si navzájom.