Vranovská knižnica sa otvára verejnosti

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou z dôvodu prevencie rozšírenia ochorenia COVID-19 bola pre verejnosť zatvorená. Aby sme boli v kontakte s našimi čitateľmi, na webe knižnice sme pravidelne zverejňovali, dopĺňali kvízy pre radosť, geografický kvíz, kvízy z enviromentálnej oblasti, kvízy z oblasti literatúry, etnografie, vedy a techniky, ale aj z iných oblastí nášho života. Zverejnili sme kvízy pre stredoškolákov, týkajúce sa matematiky či spoznávania slovenských spisovateľov. Keďže mesto Vranov nad Topľou oslavuje v tomto roku 750. výročie prvej písomnej zmienky, tak sme pre našich čitateľov pripravili kvíz o histórii nášho mesta. Pre víťazov súťaží sme pripravili zaujímavé knižné ceny. Pre uspokojenie našich čitateľov sme knižničné služby poskytovali online. Okrem toho sa zamestnanci venovali aj  kompletnej dezinfekcii kníh a knižničných priestorov.
V mesiacoch apríl a máj sme uskutočnili revíziu celého knižničného fondu. Knižničný fond Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou má okolo 71 000 knižničných jednotiek. Cieľom revízie knižničného fondu bolo fyzické porovnanie skutočného počtu knižničných jednotiek s evidovaným počtom v elektronickom systéme, čím sme zaktualizovali súčasný stav.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou má vytvorený Makerspace priestor, ktorý sme sa v tejto mimoriadnej situácii snažili účelne využiť. Na 3D tlačiarni sme vytlačili niekoľko kusov ochranných štítov, štyri z nich sme darovali Vranovskej nemocnici. V rámci starostlivosti o vlastných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov šijeme ochranné rúška.
Aj naďalej pokračujeme v kreatívnych  nápadoch nových aktivít pre našich čitateľov, vďaka moderným technológiám môžeme byť s nimi v neustálej komunikácii. Stretnutia Book Clubu s mládežou naďalej pretrvávajú prostredníctvom videohovorov cez sociálne siete. Udržiavame nielen kontakt, ale ja pozitívnu náladu.
V rámci online a telefonickej metodickej pomoci sme poskytli informácie a usmernenie 12 obecným a 1 mestskej knižnici a starostom v rámci spracovania projektov do novootvorenej
výzvy Fondu na podporu umenia 5.1.4 Akvizícia knižníc s 0 % spolufinancovaním na akvizíciu knižníc (Tovarné, Nižný Hrušov, Čierne n. T., Kladzany, Ondavské Matiašovce, Dlhé Klčovo, Malá Domaša, Bystré, Babie, Rudlov, Matiaška, Petrovce, Hanušovce n. T.). Zabezpečili sme zápis obecných knižníc do Zoznamu knižníc SR po konzultácii s MK SR (Čierne nad Topľou, Ondavské Matiašovce).
Vážení používatelia a čitatelia, rozhodnutie o spojení 2. a 3. fázy otvárania ekonomiky nás veľmi potešilo. Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja v rámci uvoľňovania opatrení sa postupne otvárajú pre verejnosť. V súvislosti s uvedením sú pre návštevníkov otvorené aj knižnice na území kraja. Samozrejme, v súlade s vydanými opatreniami  Úradu verejného zdravotníctva SR  a pri dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Zároveň využívajú aj odporúčania Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorá metodicky usmerňuje knižnice na Slovensku. Tie budú platiť tak pre zamestnancov, ako aj návštevníkov.
V týchto dňoch vranovská knižnica pracuje na zabezpečení podmienok pre otvorenie. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov, zostaviť plán pohybu návštevníkov v priestoroch knižnice vzhľadom na obmedzenie počtu návštevníkov, dostatočné rozstupy medzi nimi. V dôsledku vykonávania týchto výnimočných preventívnych opatrení upravíme aj otváracie hodiny a pod.

Otváranie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou pre verejnosť bude prebiehať postupne. Od 13. mája 2020 začíname opäť s poskytovaním knižnično-informačných služieb. Pre čitateľov a používateľov bude otvorená počas pracovných dní od 7:30 do 17:00 h. Zároveň sprístupňujeme vrátenie kníh aj prostredníctvom BIBLIOBOXU. Vo štvrtok od 7.30 do 12.00 h bude sanitárny čas na dezinfekciu priestorov tak ako doteraz. Keďže riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia a môžu ho nevedome šíriť, chceme dôsledne dodržiavať všetky hygienické opatrenia.
Zamestnanci musia nosiť rúška a musia nosiť pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice. Pri vrátení budú knihy odložené do KARANTÉNY a ďalšia manipulácia s nimi bude umožnená až po jej uplynutí. Pre čitateľov a používateľov umožníme vstup do knižnice len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka atď.). Budú zabezpečené dezinfekčné prostriedky na ruky pri vstupe už do budovy a na jednotlivých oddeleniach alebo poskytneme jednorazové rukavice.
Medzi osobami v priestoroch knižnice budú dodržiavané minimálne 2 m odstupy. Vo vranovskej knižnici môže byť naraz 24 ľudí. Na oddelení pre dospelých môže služby knižnice využívať maximálne 12 ľudí, na oddelení pre deti a mládež 10 ľudí, na oddelení špeciálnych služieb 2 používatelia. V rámci prevádzkových hodín odporúčame seniorom nad 65 rokov a ďalším ohrozeným skupinám využívať čas pre služby od 9.00 – 11.00. Dĺžka pobytu používateľa v knižnici je stanovená na 10 minút.
Okrem osobnej návštevy knižnice umožníme čitateľom naďalej objednávanie kníh aj elektronickým alebo telefonickým spôsobom. Výdaj objednaných kníh zabezpečíme do 24
hodín. Používateľovi oznámime čas vyzdvihnutia sms-kou, mailom, podľa pôvodnej komunikácie (objednávky).
Všetky požičané dokumenty sú predĺžené do 20. mája 2020, dovtedy nevznikajú čitateľom žiadne poplatky z omeškania.
Reprografické služby poskytneme na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky z fondu Hornozemplínskej knižnice. V čitárni novín a časopisov si môžete vypožičať všetko
absenčne.
Rešeršné služby poskytujeme naďalej na diaľku – elektronicky. Formulár so žiadankou je vyhotovený na webe knižnice.
Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) poskytujeme osobne a pre inštitúcie formou elektronickej žiadanky na webe knižnice, okrem kníh zabezpečujeme aj skeny článkov.

Čitatelia a návštevníci knižnice budú vstupovať do budovy MsDK hlavným vchodom cez požiarne dvere vľavo. Výťah v budove je z technických príčin odstavený. Pre čo najbezpečnejšiu a najpríjemnejšiu návštevu vranovskej knižnice usmerníme návštevníkov priamo pri vstupe do knižnice.
Organizovanie verejných kultúrno-spoločenských podujatí  bude realizované podľa ďalších  rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR.
Odporúčania sa budú priebežne upravovať v súlade so zmenami prijatými členmi vlády SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, Krízového štábu SR a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. O režime prevádzky v knižnici, ako aj hygienických opatreniach sa včas dozviete na našom webe www.kniznicavranov.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Prosím, sledujte nás,
všetky nové informácie budeme priebežne zverejňovať.
Otvárame a tešíme sa na Vašu návštevu.

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka HK