Citovanie a odkazovanie na použité zdroje

V súčasnosti je často preferovanou témou etika písania odborných, bakalárskych,
diplomových a kvalifikačných prác. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
zaznamenáva rastúci dopyt používateľov k téme citovania informačných zdrojov, reaguje
na požiadavky svojich čitateľov a pomáha im v navigácii pri ich citovaní a odkazovaní.
Taktiež upozorňuje používateľov na najčastejšie problémy súvisiace  s problematikou
citovania.
Medzi najdôležitejšie termíny z oblasti citovania a odkazovania na použité zdroje patria:
citát, citácia, parafráza, bibliografický  odkaz, zoznam bibliografických odkazov a technika
citovania. Tieto termíny si vyžadujú ich presné vymedzenie vzhľadom na  ich jazykovú
podobnosť, napr. citát a citácia.
Citát je text alebo časť textu doslovne prevzatá z citovaného dokumentu. Mal by sa písať v
úvodzovkách, resp. iným  typom písma. V prípade dlhších citátov presahujúcich štyri riadky
je vhodné citáty oddeliť od vlastného textu, odsadiť od ľavého  okraja a uviesť ich kurzívou.
Citáty píšeme v jazyku textu citujúceho dokumentu, pričom sa odporúča originálne znenie
textu vložiť do poznámky pod čiarou.
Bez úvodzoviek či iného typu písma uvádzame prebraté texty, ktoré
parafrázujeme (parafráza) a uvádzame vo vlastnej  interpretácii, resp. v prípade, keď
len odkazujeme na myšlienky, termíny, schémy alebo na relevantný zdroj. Osobitnú  skupinu
tvoria všeobecne známe informácie, ktoré nie je potrebné citovať, napr. „Hlavné mesto
Slovenskej republiky je Bratislava“  a pod.
Bibliografický odkaz je skrátený záznam o citovanom dokumente v zozname
bibliografických odkazov, ktorý slúži na  jeho presnú identifikáciu.
Citácia je symbol, značka alebo formalizovaný údaj, ktorý označuje citované miesto.
Nachádza sa na mieste predchádzajúcom  alebo nasledujúcom po citáte alebo citovanom
(parafrázovanom) texte či odkaze na literatúru. Forma citácie závisí  od techniky citovania.
Zoznam bibliografických odkazov je množina odkazov na citované dokumenty
nachádzajúca sa na konci textu. Usporiadanie  bibliografických odkazov v zozname
bibliografických odkazov závisí od techniky citovania. Odporúča sa používať
označenie  Zoznam bibliografických odkazov.
Technika citovania je spôsob, ktorým sa prepájajú citácie so zoznamom bibliografických
odkazov. Technika (metóda)  citovania má vplyv na formu citácie a vyžaduje aj úpravu
zoznamu bibliografických odkazov.
Jednotlivé metódy citovania využívajú predovšetkým (popri vedeckých a odborných
pracovníkoch) študenti pri písaní všetkých typov seminárnych, ročníkových, ale hlavne
bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác, ktorí musia dôsledne a presne
citovať, aby bolo možné ich tvrdenia overiť. Je potrebné, aby autori všetkých typov prác, či
už ide o odborných, vedeckých pracovníkov, alebo študentov, využívali príslušné existujúce
normy týkajúce sa problematiky citovania a tvorby bibliografických odkazov. Ich cieľom je
predovšetkým presná identifikácia zdroja, aby boli uvedené všetky dôležité údaje, ktoré sú
povinné pri tvorbe bibliografického odkazu.
Dôležité je aj poradie jednotlivých údajov, ktoré umožňujú identifikovať príslušný zdroj, a
najvýznamnejšou zásadou je použitie jedinej metódy citovania v celom texte dokumentu.
Hoci existujú príslušné medzinárodné a národné normy k problematike metód citovania a
tvorby bibliografických odkazov, veľmi často sa možno stretnúť s rôznou a niekedy veľmi
rozdielnou interpretáciou týchto noriem v jednotlivých vydavateľstvách, ale aj na vysokých

školách a univerzitách, dokonca sa tieto úpravy často líšia aj na katedrách príp. u jednotlivých
vyučujúcich. Takýto prístup však spôsobuje obrovské problémy a ide proti pravidlám
používania medzinárodných ISO noriem.
Problematika citovania v slovenských podmienkach je stanovená normou ISO 690 (STN 01
0197): 2012, Informácie a dokumentácia.
Je možné ju použiť na tvorbu bibliografických odkazov a citácií všetkých druhov
informačných prameňov, či už ide o monografie, seriály, príspevky, patenty, kartografické
materiály, elektronické informačné pramene vrátane počítačového softvéru a databáz, hudby,
zvukových záznamov, tlačí, fotografií, grafických a audiovizuálnych diel a pohyblivých
obrázkov. Norma sa nevyužíva pre citácie určené na strojovú analýzu a právne citácie, ktoré
majú vlastné normy.
V norme sú uvedené 3 metódy/techniky citovania:
1. Systém mena a dátumu (harvardský systém).
2. Číselný systém.
3. Priebežné poznámky.
V prípade Vašich požiadaviek nás kontaktujte v našej knižnici, radi Vás usmerníme
a poradíme: (email: bibliografia@kniznicavranov.sk)

Spracovala: Mgr. Beáta Ocilková

Použité a odporúčané informačné zdroje: KUCIANOVÁ, Anna, 2015. Citovanie dokumentov podľa STN ISO
690:2012 [online]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné z: https://www.upjs.sk/public/media/13133/ezp-Kucianova-
citovanie-2015.pdf