Vyhlásenie súťaže Kniha roka PSK 2023

Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pod záštitou Predsedu PSK vyhlasujú

7. ročník čitateľskej súťaže

KNIHA ROKA PSK 2023

Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Kniha roka PSK 2023 je:

Prešovský samosprávny kraj

– Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Partneri súťaže:

 • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

 • Knižnica Jána Henkela v Levoči

 • Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

 • Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

 • Podduklianska knižnica vo Svidníku

 • Podtatranská knižnica v Poprade

 • Vihorlatská knižnica v Humennom

Cieľ súťaže:

Propagácia a podpora regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2023, ktorá je spätá s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky, osobou autora textovej alebo obrazovej časti.

Súťažné kategórie:

1) Beletria pre deti a mládež

2) Beletria pre dospelých

3) Náučná literatúra

4) Populárno-náučná literatúra

5) Ukrajinská a rusínska literatúra

Podmienky nominácie kníh do súťaže:

Do súťaže môžu byť nominované knihy v slovenskom, ukrajinskom a rusínskom jazyku, vydané od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, a to na základe údajov v tiráži knihy. Nominované tituly musia byť späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované môžu byť len tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, ktorej bolo pridelené ISBN. Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.

Predkladatelia nominovaných kníh:

Čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, knižnice.

Elektronická prihláška:

Všetci predkladatelia doručia najneskôr do 30. 4. 2024 dva nepoškodené výtlačky knihy do svojich regionálnych knižníc. Zároveň majú do uvedeného dátumu povinnosť vyplniť elektronickú prihlášku >> Link na prihlášku <<.

Adresy regionálnych knižníc:

 • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou – M. R. Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou

 • Knižnica Jána Henkela v Levoči – Námestie Majstra Pavla 58, 054 01, Levoča

 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove – Levočská 1, 08001, Prešov

 • Ľubovnianska knižnica – Letná 6, 064 01, Stará Ľubovňa

 • Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove – Radničné námestie 1, 085 01, Bardejov

 • Podduklianska knižnica vo Svidníku – 8.mája 697/55, 089 01, Svidník

 • Podtatranská knižnica v Poprade – Podtatranská 1548/1, 058 01, Poprad

 • Vihorlatská knižnica v Humennom – Námestie slobody 50, 066 01, Humenné

Po termíne uzávierky súťaže sa knihy neprijímajú (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Regionálne knižnice zašlú nominované knihy do 17. 5. 2024 Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Odborná porota posudzuje v súťaži obsahovú, literárnu, výtvarnú a grafickú stránku kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Odborná porota ohodnotí diplomom prvé tri miesta v každej súťažnej kategórii. Absolútni víťazi v jednotlivých kategóriách získajú aj vecnú cenu.

Súčasťou súťaže je aj verejné hlasovanie/čitateľská anketa – Cena verejnosti:

Hlasovanie bude prebiehať výlučne elektronicky, prostredníctvom formulára uverejneného na webových stránkach a sociálnych sieťach regionálnych knižníc
od 1. 6. do 31. 8. 2024.

Prostredníctvom hlasovacieho formulára hlasujúci udelí v každej súťažnej kategórii len jeden hlas. Počas trvania súťaže sa hlasujúci do Ceny verejnosti môže zapojiť z jednej emailovej adresy len raz.

Nominované knihy budú prezentované na webovej stránke a sociálnych sieťach Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a regionálnych knižníc PSK.

Vyhlásenie výsledkov súťaže:

Slávnostné vyhlásenie súťaže za účasti predstaviteľov PSK a členov odborných porôt sa uskutoční v septembri 2024.

Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh
v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a následne, formou putovnej výstavy, aj v regionálnych knižniciach Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01, Prešov
e-mail:
kniznica@kniznica-poh.sk
web: https://kniznica-poh.sk
Tel. : 051/7733009